Natura 2000 -alueiden säännökset täsmentyvät

Tiedote 18.12.2014 klo 14.39

Luonnonsuojelulain muutoksen voimaansaattaminen käsiteltiin tänään valtioneuvostossa. Muutokset koskevat lain Natura 2000 -verkostoa koskevaa lukua ja tulevat voimaan 1.2.2015. 

Lakimuutoksella täydennetään EU:n luontodirektiivin toimeenpanoa Suomessa. Natura 2000 -verkoston perustamiseen kuuluu jäsenmaiden ehdotus, komission hyväksyntä ja viimeisenä vaiheena erityisten suojelutoimien alueiden (SAC-alueiden) muodostaminen. Laki sisältää nyt menettelysäännökset, joilla Natura-verkostoon hyväksytyistä alueista muodostetaan erityisten suojelutoimien alueita julkaisemalla niitä koskeva ympäristöministeriön asetus. Alueilla on pantava toimeen suojelutoimia niillä olevien luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen tilan turvaamiseksi ja parantamiseksi.

Suomen Natura 2000 -verkosto koostuu laajalti jo olemassa olevista suojelualueista tai sitä varten varatuista alueista. Lainmuutoksella viranomaisille asetetaan nyt aiempaa täsmällisempiä velvoitteita alueiden suojelutavoitteiden edistämiseksi ja huomioon ottamiseksi suojelupäätöksiä tai muita alueita koskevia hoitosuunnitelmia hyväksyttäessä tai toimenpiteitä tehtäessä. 

EU:n lainsäädäntö edellyttää, että jäsenmaat estävät luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvat merkittävät heikennykset ja häiriöt. Lakimuutoksen myötä on kielletty toiminta, joka merkittävästi heikentää suojelun perusteena olevien lajeja tai luontotyyppejä. Toimesta, jolla saattaa olla tällaisia vaikutuksia, on ilmoitettava elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle 30 päivää aiemmin. 

Ilmoituksia ei tarvitse tehdä sellaisista toimista, jotka ovat jo muutenkin jonkin laissa säädetyn ilmoitus- tai lupamenettelyn piirissä. Ilmoitukset eivät myöskään ole tarpeen alueen tavanomaisesta käyttämisestä, tai mikäli toimenpiteet perustuvat suojelutavoitteet huomioon ottavaan hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Ilmoitus on syytä tehdä silloin, kun alueen luontoa tavalla tai toisella muutetaan esimerkiksi teitä, sähkölinjoja, putkia tai muita vastaavia rakennettaessa. Tarvittaessa viranomainen ohjaa toimijoita sellaisiin toimintatapoihin tai toiminnan sijoittamiseen siten, että merkittävästi heikentävät vaikutukset voidaan välttää.

Voimaan tuleva laki ei tuo muutoksia Natura-alueisiin kohdistuvien hankkeiden tai suunnitelmien vaikutusten arviointivelvollisuutta ja luvanmyöntämisen edellytyksiä koskeviin sääntöihin. Lainmuutoksella kuitenkin täsmennetään valtioneuvoston toimivaltaa määritellä heikentämiskiellosta poikkeamista koskevassa päätöksessä sen edellyttämät kompensointitoimenpiteet sekä vastuut niiden kustannuksista.

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, p, 0295 250 135, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi