Suomi osallistuu kaivoshankkeen YVA-menettelyyn Ruotsin Kaunisvaarassa

Uutinen 15.3.2019 klo 13.49

Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa Ruotsissa on käynnistymässä kaivoshankkeeseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). Kyse on hankkeesta, jossa Tapulin avolouhoksessa ja Kaunisvaaran rikastamossa kaivostoimintaa harjoittava Kaunis Iron AB hakee lupaa kaivostoiminnan jatkamiselle ja laajentamiselle sekä rikastushiekka- ja selkeytysaltaiden muutoksille.

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus), jonka nojalla Suomella on mahdollisuus osallistua ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn.

Suomi on ilmoittanut osallistuvansa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin. Kaivoshankkeesta saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia vaikutuksia muun muassa Tornionjoen-Muonionjoen vesistöön ja jokien vaelluskalakantoihin, josta olisi seurauksia myös elinkeinojen harjoittamiseen alueella. Vesistöalue kuuluu Natura 2000 -verkostoon sekä Suomessa että Ruotsissa.

Hankkeessa tulee selvittää myös yhteisvaikutukset Suomen puolella lupavaiheessa olevan Hannukaisen kaivoksen kanssa. Ympäristöministeriö nostaa lausunnossaan lisäksi esiin Tornion-Muonionjoen ainutlaatuisuuden saamelaisyhteisölle. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin aikana tulisi osallistumismahdollisuus olla myös Suomessa ja arviointiselostuksen valmistuttua tulisi täälläkin pitää yleisötilaisuus.

Ruotsi ilmoitti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käynnistymisestä 28.1.2019. Suomi pyysi lausuntoja ja mielipiteitä hankkeeseen osallistumisesta ja arvioitavista ympäristövaikutuksista viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä 5.2−1.3. Lausuntoja ja mielipiteitä saatiin 17. Lausunnoissa kannatettiin Suomen osallistumista Ruotsin YVA-menettelyyn ja tuotiin esiin lukuisia tarkennuspyyntöjä liittyen Kaunis Iron AB:n arviointiohjelmaan. Saatu palaute on välitetty Ruotsille.

Suomen vastaus Ruotsille, lausuntopyyntö ja Ruotsin toimittamat asiakirjat ovat luettavissa täällä

Lisätietoja:

Kansliapäällikkö Hannele Pokka +358 295 250 234 etunimi.sukunimi@ym.fi

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio +358 295 250 246 etunimi.sukunimi@ym.fi