Hyppää sisältöön

Suomelle ensimmäinen valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia

Tiedote 20.3.2014 klo 13.14

Ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottavat

Valtioneuvosto teki tänään periaatepäätöksen ensimmäisestä valtakunnallisesta kulttuuriympäristöstrategiasta. Strategian tavoitteena on lisätä ymmärrystä kulttuuriympäristön tuomia mahdollisuuksia kohtaan sekä edistää kulttuuriympäristön hyvää hoitoa osana kestävää kehitystä.  

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan rakennettua kulttuuriympäristöä, kulttuurimaisemia ja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Vuoteen 2020 ulottuva strategia sisältää 20 toimenpidettä, jotka on ryhmitelty viiden päämäärän alle. Toimenpiteet edistävät osaltaan Suomen allekirjoittamien kulttuuriympäristöön liittyvien kansainvälisten sopimusten toteutumista ja kulttuuriympäristön suojelua. Kansalaistoiminnan merkitystä strategian tavoitteiden saavuttamisessa korostetaan.

Toimenpiteitä kohdistetaan esimerkiksi kulttuuriympäristön käyttöä ja hoitoa koskevien uusien ratkaisujen kehittämiseen, kulttuuriympäristön lukutaidon syventämiseen, eri toimijoiden työnjaon selkeyttämiseen ja kansalaisten, asiantuntijoiden, päättäjien ja elinkeinoelämän keskinäisen vuoropuhelun lisäämiseen sekä tarpeellisen tiedon saatavuuden parantamiseen. Strategia nostaa esiin erityisesti nuoren, 1900-luvun puolivälin jälkeen syntyneen kulttuuriympäristön arvostuksen ja siihen liittyvän osaamisen.

Hyvä kulttuuriympäristö tukee asukkaiden viihtyvyyttä, uusien elinkeinojen syntymistä ja vanhojen kehittymistä sekä alueiden omiin vahvuuksiin perustuvaa kehittämistä, esimerkiksi matkailua. Olemassa olevan rakennuskannan, infrastruktuurin ja kulttuurimaisemien hyvä hoito on myös kestävän kehityksen perusta, strategia korostaa.

Toimeenpanosuunnitelma konkretisoi strategian

Kulttuuriympäristöstrategia syntyi laajan yhteistyön tuloksena. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön asettama työryhmä sai strategiaehdotuksestaan kesällä 2013 yli 100 lausuntoa.

Yhteistyö on avainasemassa myös jatkossa, jotta tavoitteet toteutuvat. Strategia viedään käytäntöön vuoden 2014 aikana laadittavalla toimeenpanosuunnitelmalla, jossa yhdessä eri sidosryhmien kanssa konkretisoidaan toimenpiteiden toteutustavat, vastuutahot, aikataulut ja niiden seuranta.

Kulttuuriympäristöstrategian laatiminen perustuu hallitusohjelmaan, ja se on tehty ympäristöministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Esitys kulttuuriympäristöstrategian laatimisesta sisältyi myös valtioneuvoston selontekoon 2010 kulttuurin tulevaisuudesta.

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 281, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Erityisasiantuntija Tuija Mikkonen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 184, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Erityisasiantuntija Satu Airas, ympäristöministeriö, puh. 040 350 1181, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV