Esteettömyysmääräysten lieventämisestä asuntojen pinta-alassa saavutettu hyöty on oletettua pienempi

Tiedote 3.6.2016 klo 9.59

Esteetön rakentaminen on ollut esillä julkisessa keskustelussa usean vuoden ajan. Esteettömyysmääräysten väitetään kasvattavan erityisesti asuntojen wc- ja pesutiloja kohtuuttomasti. Tampereen teknillisen yliopiston diplomityössä opiskelija-asunnoista havaitaan, että esteettömyysmääräysten lieventämisestä asuntojen pinta-alassa saavutettu hyöty on oletettua pienempi.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) on osallistunut ympäristöministeriön kokeiluun esteettömyysmääräysten lieventämisen vaikutusten selvittämiseksi. Kokeilussa annettiin lupa poiketa esteettömyysmääräysten mukaisista wc- ja pesutilan ja ovileveyden mitoituksista. Ehtona oli, että asunnoissa pystyy vierailemaan esteettömästi, joten kohteisiin rakennettiin yhteisiä esteettömiä wc-tiloja. Myös Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiölle (KOAS) on myönnetty lievennys kylpyhuoneen mitoituksesta.

Tarkasteluun valittiin JYY:lta ja KOAS:ltä yhteensä kuusi asuinkohdetta. Haastatellut rakennuttajat ja suunnittelijat kertoivat tavoitteekseen pienentää wc- ja pesutilan pinta-alaa kokeilun avulla 1,5 m2 – 2,0 m2 ja siirtää säästetty pinta-ala asuinhuoneen puolelle. Tämän he arvioivat parantavan asunnon kalustettavuutta ja asuttavuutta.

Tarkasteltujen asuntojen wc- ja pesutilojen keskipinta-ala oli 3,5 m2. Vertailun vuoksi laskettujen JYY:n ja KOAS:n esteettömyysmääräysten mukaisten asuntojen wc- ja pesutilojen keskipinta-ala oli 4,0 m2. Lievempien määräysten mukaan tehdyt wc- ja pesutilat olivat täten keskimäärin 0,5 m2 pienemmät kuin normaalikohteissa.

Asuntoihin laadittiin myös vaihtoehtoiset esteettömät suunnitelmat kasvattamatta kokonaispinta-alaa. Niissä wc- ja pesutila sekä eteinen kasvoivat hieman, ja asuinhuone vastaavasti pieneni keskimäärin 0,4 m2. Asuntojen asuttavuutta ja kalustettavuutta pystyttiin kuitenkin samalla parantamaan huolellisella suunnittelulla.

Esteettömyysmääräyksiä lieventämällä ei siis saavutettu merkittäviä säästöjä wc- ja pesutilojen pinta-alassa, vaan odotukset asuinhuoneen pinta-alan kasvusta olivat ylimitoitettuja. Lisäksi suunnitteluun panostamalla olisi esimerkkikohteissa pystytty toteuttamaan myös esteettömät ratkaisut ilman, että se olisi vaikuttanut merkittävästi asuntojen kokonaispinta-alaan tai rakentamiskustannuksiin. Kehitettyjä esteettömiä wc- ja pesutilaratkaisuja voidaan hyödyntää myös normaalissa asuntotuotannossa.

Lievennettyjen esteettömyysmääräysten vaikutuksia selvitti ympäristöministeriön toimeksiannosta tekniikan kandidaatti Kalle Tuomola osana Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitokselle tekemäänsä diplomityötä. 

Lisätietoja

Yliarkkitehti Erja Väyrynen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 326, etunimi.sukunimi@ym.fi

Professori Markku Hedman, Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos,  
p. 040 702 4884, etunimi.sukunimi@tut.fi

Arkkitehti Kalle Tuomola, HIMLA arkkitehdit, p. 040 706 7906, etunimi.sukunimi@arkkitehti.fi