Hyppää sisältöön

Hallitukselta esitys sähköautojen latausmahdollisuuksia ja rakennusten energiatehokkuutta parantavaksi laiksi

Tiedote 19.3.2020 klo 15.38

Hallitus on hyväksynyt esityksen laiksi, joka lisää sähköautojen latausmahdollisuuksia ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta automaation avulla. Laki on osa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutoksen toimeenpanoa.

Esityksen mukainen laki toisi Suomeen arviolta 73 000–97 000 latauspistettä ja 560 000–620 000 latauspistevalmiutta vuoteen 2030 mennessä. Latauspistevalmius tarkoittaa pysäköintipaikan putkitusta tai kaapelointia niin, että siihen voidaan asentaa latauspiste myöhemmin.

”Latauspisteitä tarvitaan lisää, jotta yhä useammalla on mahdollisuus vaihtaa fossiilisilla polttoaineilla kulkeva auto sähköautoon. Autoilijalla pitää olla varmuus siitä, että sähköauton pystyy lataamaan kodin ja työpaikan lisäksi niin työ- kuin lomamatkoilla koko maan alueella. Liikenteen sähköistäminen on tärkeä keino kohti hiilineutraalia Suomea 2035”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kertoo.

Hallituksen esitysluonnos oli lausunnoilla 3.10.-8.11.2019. Esitystä muokattiin saadun palautteen perusteella, ja muun muassa sähköautojen latauspisteisiin ja valmiuteen liittyviä velvoitteita porrastettiin ja madallettiin siten, että latausmahdollisuudet parantuvat huomattavasti, mutta eivät aiheuta kohtuuttomia kustannuksia.
 

Lisää latauspistevalmiuksia ja latauspisteitä uusiin, laajasti korjattaviin ja olemassa oleviin rakennuksiin

Hallituksen esityksen mukaisessa laissa säädettäisiin seuraavasti.

Kaikkiin uusiin ja laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli 4 pysäköintipaikkaa, täytyisi tehdä jokaiselle paikalle sähköautojen latauspistevalmius. Lisäksi uusiin ja laajasti korjattaviin pysäköintitaloihin, jotka on tarkoitettu yhden tai useamman asuinrakennuksen pysäköinnin järjestämiseen, tulisi asentaa latauspistevalmius kaikille pysäköintipaikoille.

Hallitus ei esitä asuinrakennuksille velvoitteita varsinaisten latauspisteiden asentamiseen, vaan siitä päättäisi taloyhtiö tai rakennuksen tai pysäköintipaikkojen omistaja.

Uusiin tai laajasti korjattaviin, muussa kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin, joissa on yli 10 pysäköintipaikka, olisi asennettava:

  • vähintään yksi normaalitehoinen (3,7-22 kW) tai suuritehoinen (yli 22 kW) latauspiste, kun pysäköintipaikkoja on 11—50,
  • vähintään yksi suuritehoinen tai kaksi normaalitehoista latauspistettä, kun pysäköintipaikkoja on 51—100 tai
  • vähintään yksi suuritehoinen tai kolme normaalitehoista latauspistettä, kun pysäköintipaikkoja on yli 100.

Lisäksi uusiin tai laajasti korjattaviin, muussa kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin tulisi asentaa latauspistevalmius seuraavasti: Kun pysäköintipaikkoja on 11-30, latauspistevalmius tulee asentaa vähintään 50 prosenttiin pysäköintipaikoista. Kun pysäköintipaikkoja on yli 30, latauspistevalmius tulee asentaa vähintään 20 prosenttiin pysäköintipaikoista kuitenkin niin, että latauspistevalmiuden vähimmäismäärä ei saa olla pienempi kuin 15.

Uudisrakentamista ja laajoja korjauksia koskevat velvoitteet tulisivat sovellettavaksi vuodesta 2021 lähtien.

Olemassa olevissa, muussa kuin asuinkäytössä olevissa rakennuksissa, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, tulisi olla 31.12.2024 mennessä asennettuna vähintään yksi latauspiste. Rakennuksen omistaja päättäisi, onko latauspiste normaalitehoinen vai suuritehoinen.

Velvoitteet latauspisteiden ja latauspistevalmiuden asentamiseen eivät koskisi mikroyrityksen omistuksessa ja käytössä olevaa, muussa kuin asuinkäytössä olevaa rakennusta. Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jolla on alle 10 työntekijää ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

Uusia ja laajasti korjattavia rakennuksia koskevat velvoitteet ovat direktiivin velvoitteita kunnianhimoisempia. Olemassa olevia rakennuksia koskeva velvoite on direktiivin perustason mukainen.

”Olemassa olevia rakennuksia koskevissa velvoitteissa päädyttiin direktiivin perusvaatimuksiin, jotta latauspisteiden asentamisesta ei tule rakennusten omistajille kohtuuttomia kustannuksia. Hallitus suunnittelee yhdessä kuntien ja yritysten kanssa myös muita toimia, joilla varmistetaan, että sähköautojen pikalatausverkko on tarpeeksi kattava. Tavoitteena on, että sähköautolla voi lähitulevaisuudessa matkustaa ympäri Suomen vailla ongelmia, kun latausmahdollisuuksia on riittävästi”, ministeri Mikkonen kertoo.

Rakennusten energiatehokkuutta paremmaksi automaatiolla


Lakiluonnoksessa esitetään, että muussa kuin asuinkäytössä oleviin suuriin rakennuksiin, joissa lämmitys- tai ilmastointijärjestelmien nimellisteho on yli 290 kW, täytyy asentaa automaatio- ja ohjausjärjestelmä. Järjestelmä täytyisi asentaa jo olemassa oleviin rakennuksiin vuoteen 2025 mennessä ja uusiin sekä korjattaviin rakennuksiin vuodesta 2021 lähtien.

Automaatio- ja ohjausjärjestelmä parantaa rakennuksen energiatehokkuutta muun muassa seuraamalla ja analysoimalla energian käyttöä sekä paikantamalla mahdollisuuksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Lisäksi lakiluonnoksessa ehdotetaan, että lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien pakollisten tarkastusten sijaan direktiivin velvoitteet täytettäisiin neuvontaa jatkamalla ja laajentamalla.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, ympäristöministeriö, p. 029 525 0320, sari.rapinoja@ym.fi

Ympäristöneuvos Maarit Haakana, ympäristöministeriö, p. 029 525 0069, maarit.haakana@ym.fi (sähköautojen latauspisteet ja -latauspistevalmius)

Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, ympäristöministeriö, p. 0295 250 114, pekka.kalliomaki@ym.fi (automaatio- ja ohjausjärjestelmät)

Ministerin erityisavustaja Timo Juurikkala, p. 040 555 4013, timo.juurikkala@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV