Ilmansuojeluohjelmaa kommentoimalla voi vaikuttaa tulevaisuuden ilmanlaatuun

Tiedote 11.1.2019 klo 12.26

Kansallisen ilmansuojeluohjelman luonnosta on mahdollista kommentoida lausuntokierroksella 25.1.2019 asti. Ilmansuojeluohjelma ulottuu vuoteen 2030 ja sen tavoitteena on vähentää ilmansaasteiden aiheuttamia ennenaikaisia kuolemia ja parantaa ihmisten elinympäristön viihtyisyyttä.

Tulevaisuuden ilmanlaatuun ja sekä omaan että naapureiden terveyteen voi vaikuttaa ottamalla kantaa ohjelmaluonnokseen. Ympäristöministeriö jalostaa luonnoksen ehdotuksia saadun palautteen perusteella lopullisiksi toimenpiteiksi.

Ilmansuojeluohjelman laatimista edellyttää EU:n päästökattodirektiivi. Jäsenmaiden laatimien ohjelmien tarkoituksena on vähentää ilmansaasteista aiheutuvia terveyshaittoja EU:n alueella 48 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Ilmansuojeluohjelman tulee sisältää konkreettiset eri sektoreiden toimet, joiden avulla päästökattodirektiivissä asetetut päästöjen vähentämisvelvoitteet toteutuvat. Päästöjen vähentämisvelvoitteet on asetettu rikkidioksidille, typen oksideille, haihtuville orgaanisille yhdisteille, pienhiukkasille ja ammoniakille.

Suomen päästövähennysvelvoitteet ovat pienemmät kuin useimpien muiden maiden, koska Suomi on jo tehnyt paljon päästöjen vähentämiseksi, ja koska Suomi on harvaan asuttu maa ja siten haitoille altistuvia ihmisiä on vähemmän kuin muissa Euroopan maissa. Ilmansaastepitoisuuksille ei kuitenkaan ole turvallista alarajaa. Suomen ohjelman yhtenä tavoitteena on myös mustahiilipäästöjen vähentäminen.

Ilmansuojeluohjelman valmistelussa tehtyjen arvioiden mukaan Suomi täyttää päästökattodirektiivin velvoitteet, jos kaikki jo sovitut toimet energia- ja liikennesektoreilla sekä maataloudessa toteutetaan. Tämä ei kuitenkaan riitä terveyshaittojen ja niistä aiheutuvien haittakustannusten merkittävään vähenemiseen.

Ilmansaasteet aiheuttavat Suomessa vuosittain noin 2 000 ennenaikaista kuolemaa, vaikka ilmamme arvioidaan olevan maailman puhtainta. Eniten terveyshaittoja aiheuttavat pienhiukkaset, joiden suurin lähde Suomessa on puun pienpoltto. Sen arvioidaan aiheuttavan vuosittain 200 ennenaikaista kuolemaa – yhtä paljon kuin tieliikenne. Suurin altistus on pientalovaltaisissa taajamissa, joissa puunpolton savut tulevat matalalta ja jäävät hengityskorkeudelle. Pienpolton suhteellinen osuus tulee kasvamaan vuoteen 2030 mennessä, koska muiden päästölähteiden eli tieliikenteen, työkoneiden, teollisuuden ja energiantuotannon päästöt vähenevät lainsäädännön keinoin. Puun pienpolttoa eivät tällä hetkellä koske mitkään määräykset, eikä sitä tulla ohjelman kautta kieltämään jatkossakaan. Polttopäästöjä on vähennettävä muilla keinoilla.

Tämän vuoksi ohjelmaa valmistellut työryhmä ehdottaa lisätoimenpiteitä, joilla voidaan vähentää erityisesti taajama-alueiden puun pienpolton ja tieliikenteen päästöjä. Lisäksi ehdotukset koskevat ilmansuojelun entistä parempaa kytkemistä yhteiskunnan eri sektoreilla tehtävään päätöksentekoon.

Lisätiedot:

Kansallisen ilmansuojeluohjelman valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Sirpa Salo-Asikainen, p. 0295 250 077, etunimi.sukunimi@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV