Hyppää sisältöön

Kodin älyteknologia voisi auttaa ikääntynyttä – tarpeiden tunnistaminen puutteellista

Tiedote 9.3.2017 klo 8.29

Ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja Tekes tiedottavat

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman logo

Älyteknologian kehitys avaa paljon mahdollisuuksia tukea ikääntyneiden kotona asumista ja itsenäistä suoriutumista. Teknologiayritykset eivät kuitenkaan tunne riittävän hyvin ikääntyneiden tarpeita ja teknologiat ovat usein heidän kannaltaan epäsopivia. Teknologian kehittäjien tulisi kohdata ikääntyneet heidän omissa aidoissa toimintaympäristöissään. Teknologia myös maksaa, sen käyttöönotto vaatii usein tukea ja ohjausta.

Ikääntyneille suunnattuja teknologiatuotteita ja -palveluja on saatavissa, mutta ne ovat usein suunniteltu terveydenhuollon tarpeisiin. Erityisesti asumiseen liittyvistä ja ikääntyneille helppokäyttöisistä älyteknologiaratkaisuis­ta ei ole ollut kattavaa tietoa.  

Tänään julkaistu selvitys antaa tietoa siitä, miten älyteknologian avulla voidaan tukea ikääntyneiden kotona asumista ja miten siihen liittyviä esteitä voidaan purkaa. Selvityksen älyteknologiaan perustuvista ratkaisuista Suomessa, Japanissa, Yhdysvalloissa, Hollannissa ja Tanskassa teettivät ympäristöministeriön koordinoima Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Tekes.  Työn toteutti Tampereen ammattikorkeakoulun tutkimuskonsortio, johon kuului myös Tampereen teknillinen yliopisto sekä alan yritysten asiantuntijoita. 

Erityishuomio ikääntyneiden tarpeisiin

Suuri haaste alan teknologian kehittämisessä on painopisteen siirtäminen itse teknologiasta sen hyödyntämiseen.

"Teknologioiden kehittäjien tulisi tunnistaa ikääntyvien tarpeet ja arjen haasteet paremmin, jotta teknologian käytettävyys ja hyödynnettävyys paranee. Teknologian tuomia hyötyjä tulisi tutkia enemmän ja pitkäkestoisemmin kuin nykyisin", tutkimuskonsortion johtaja, yliopettaja Lea Saarni Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:sta toteaa.

Ikääntyneet haluavat osallistua tärkeinä pitämiinsä aktiviteetteihin, missä teknologian rooli on toimia ennen kaikkea apuvälineenä. Kaikissa selvityksen kohdemaissa ikääntyneiden yleisin esiin tuoma tarve on yhteisöllisyys ja yhteisöön kuuluminen – muun muassa naapurit, lähialue, vertaistuki, tukiverkosto ja yhteiskunnallinen turvaverkko. Teknologiayritykset tuovat erilaisia sovelluksia, joilla ikääntyneet voivat pitää yhteyttä läheisiinsä, ystäviinsä ja palveluita tuottaviin tahoihin.

Teknologian ja erityisesti digitalisaation edistysaskelista puhuttaessa on kuitenkin huo­mattava, että niistä voi tulla myös eriarvostavia tekijöitä. ”Merkittävä osa ikääntyneistä henkilöistä on kuitenkin yhä tottumattomia tietotekniikan käyttäjiä ja he käyttävät Internetiä ja digitaalisia palveluita vaihtelevasti. On otettava huomioon myös ikääntyneiden tarpeet ja heidän oma sekä läheisten kiinnostus ja halukkuus älyteknologioiden käyttämiseen”, ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho ympäristöministeriöstä sanoo.

Tietoturva ja tietosuoja haaste

Selvitys tuotti alan asiantuntijoille tietoa digitaalisesta turvallisuudesta, rakennusten sisätilakuuluvuudesta ja laajakaistateknologioiden tilanteesta.

Tällä hetkellä kodin automaatiosta puuttuvat tietoturvastandardit, ja esimerkiksi erilaisia liikkumisen seuranta- ja valvontalaitteita käytetään tavalla joihin niitä ei ole suunniteltu. Ikääntyneellä teknologian käyttäjällä tietosuojan merkitys korostuu erityisesti silloin, kun palveluihin yhdistyy henkilötietojen käsittelyä.

”Älyteknologiat vaativat tuekseen toimivia ja nopeita tietoliikenneyhteyksiä”, neuvotteleva virkamies Mikael Åkermarck liikenne- ja viestintäministeriöstä korostaa.

Sisätilakuuluvuuden parantamiseksi tehdään kehitystyötä sekä rakennusmateriaalien että tietoliikenteen laitteiden ja palvelujen puolella. Lankapuhelinliittymät ovat korvautuneet Suomessa langattomilla liittymillä nopeammin vertailumaihin nähden. Mobiiliviestimet ovat väistämättä tulleet myös ikääntyneiden käyttöön.

Väestön ikääntyminen luo liiketoimintamahdollisuuksia

Selvitys nostaa esille uuden älyteknologian ja palvelumuotojen liiketoiminnan mahdollisuuksia yrityksille. ”Onnistuneen älyteknologialiiketoiminnassa keskiössä on asumisen, palveluiden ja elinympäristön toimiva kokonaisuus, jota teknologia tukee”, asiantuntija Sanna Sairanen Tekesistä kertoo.  

Lisätietoja

Yliopettaja, tutkimuskonsortion johtaja, Lea Saarni, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 326 6940.

Ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, ympäristöministeriö, Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 02952 50353

Neuvotteleva virkamies Mikael Åkermarck, liikenne- ja viestintäministeriö, etunimi.sukunimi@lvm.fi, p. 0400 533 847

Asiantuntija Sanna Sairanen, Innovaatiorahoituskeskus Tekes, etunimi.sukunimi@tekes.fi, p. 02950 55950