Hyppää sisältöön

Liito-oravaohjeen luonnoksesta pyydetään lausuntoja

Tiedote 9.2.2015 klo 8.58

Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö uudistavat parhaillaan vuodelta 2004 peräisin olevaa liito-oravaohjetta. Ohje koskee luonnonsuojelulain ja EU:n luontodirektiivin säännösten huomioon ottamista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittelyssä, rajaamisessa ja metsän käsittelyssä. Ohjeluonnos lähti tänään lausunnolle.

Ajan tasalle saatettavan ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää viranomaisten toimintaa ja käytäntöjä. Lisäksi tavoitteena on edelleen parantaa viranomaisten yhteistyötä sekä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevaa tiedonvaihtoa. Uudistustyössä on otettu huomioon muun muassa EU:n komission antama luontodirektiivin tiukasti suojelemia lajeja koskeva ohje sekä liito-oravasta viimeisen kymmenen vuoden aikana kertynyt kokemus, tutkimustieto, oikeuskäytäntö ja vuoden 2014 alusta voimaan tullut metsälain muutos.

Lausunnoista saatu palaute otetaan huomioon ohjeluonnoksen jatkovalmistelussa.

Liito-orava on EU:n luontodirektiivin liitteen IV laji. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Sekä luonnonsuojelulaissa että metsälaissa on säädetty viranomaisten toiminnasta silloin, kun metsänkäyttöilmoitus koskee tiedossa olevaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 094, etunimi.o.sukunimi@ymparisto.fi

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 190, etunimi.sukunimi@mmm.fi