Raportti: Rauhoitettujen lajien korvausmenettelyä on tarpeen kehittää – Vahinkojen määrät ovat lisääntyneet 2010-luvulla

Tiedote 28.5.2019 klo 13.01

Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädäntöä valmistelleen RauLaKo-hankkeen loppuraportti on valmistunut. Hankkeen ohjausryhmä esittää, että rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta tulisi säätää lailla.

”Vahinkojen merkittävä lisääntyminen 2010-luvulla on osoittanut, että korvausjärjestelmää täytyy kehittää. On myös tärkeää ennakoida sitä, että lintukantojen kasvu ja ilmaston lämpeneminen todennäköisesti kasvattavat vahinkojen määrää”, sanoo hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Ari Niiranen ympäristöministeriöstä.

Ohjausryhmän mukaan korvausjärjestelmästä on tärkeää tehdä nykyistä selkeämpi ja oikeudenmukaisempi. Korvausmenettelyä voisi selkeyttää säätämällä siihen osallistuvien viranomaisten tehtävistä laissa. Lisäksi menettelyn tehokkuutta olisi mahdollista lisätä sähköisen asiointia kehittämällä.

Erityisesti vahinkojen ennaltaehkäisykeinoja on ohjausryhmän mukaan kehitettävä. Loppuraportissa esitetään, että valtio maksaisi erillistä avustusta ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suorittamiseen.

Ohjausryhmä ehdottaa, että avustukset säilytetään harkinnanvaraisina ja niitä maksetaan edelleen valtion talousarviosta vuosittain annetun määrärahan rajoissa. Avustusten myöntämisen edellytyksenä täytyisi jatkossakin olla se, että hakija on käyttänyt ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Avustuksia maksettaisiin kaikkien rahoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista.

Ympäristöministeriön käynnistämä RauLaKo-hanke toteutettiin yhteistyössä ministeriöiden, edunvalvontatahojen, kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeen loppuraportti luovutettiin ympäristöministeriön kansliapäällikölle 28.5.2019.

Vuonna 2018 vahingot ovat kohdistuneet pääasiassa maatalouteen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat maksaneet avustuksia rauhoitettujen eläinten vuonna 2018 aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi tähän mennessä yhteensä noin 862 000 euroa. Suurin osa, noin 836 500 euroa, on kohdistunut maataloudelle aiheutuneisiin vahinkoihin.

Avustushakemukset ovat vähenemässä edellisvuoteen nähden merkittävästi. Vuonna 2017 avustuksia maksettiin ennätysmäärä, noin 1 250 000 euroa. Vuoden 2017 poikkeukselliset sääolosuhteet ovat keskeisin syy hakemusmäärien väliselle erolle. Naakkavahinkojen hakemukset vähenivät huomattavasti, kun naakka siirrettiin metsästyslain muutoksen (555/2018) nojalla luonnonsuojelulain rauhoituksen piiristä pesimäajan ulkopuolella metsästettäväksi rauhoittamattomaksi lajiksi. Elokuun 2018 jälkeen sattuneista naakkavahingoista ei siten ole enää maksettu avustuksia.

Avustushakemusten ohjeita on päivitetty

Korvauksia vuonna 2018 sattuneista vahingoista on mahdollista hakea vielä 31.5.2019 saakka tapauksissa, joissa sato- tai muu vahinko on todennettavissa vasta keväällä 2019.

Vuoden 2019 vahingoista voi hakea avustusta pääsääntöisesti 31.12.2019 mennessä ja tapauskohtaisesti vuoden 2020 toukokuun loppuun mennessä. Riippumattoman asiantuntijan tulee aina todentaa vahingot.

Maakotkan porotaloudelle aiheuttamista vahingoista maksetaan paliskunnille 30.10.2019 mennessä sen mukaan, miten maakotkien pesinnät ovat poronhoitoalueella onnistuneet.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät liitteistä. Ohjeet päivitettiin keväällä 2019. Paalivahinkojen korvausten hakemiseen on annettu tarkempaa ohjeistusta.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Hanne Lohilahti, ympäristöministeriö, p. 0295 250 374, etunimi.k.sukunimi@ym.fi

Ylijohtaja Ari Niiranen, ympäristöministeriö, 0295 250 071, etunimi.sukunimi@ym.fi

Alueellisten ELY-keskusten yhteyshenkilöt:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Hannu Mahla, 0295 027 874, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Etelä-Savon ELY-keskus: luonnonsuojeluasiantuntija Lauri Puhakainen, 029 5024 223, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hämeen ELY-keskus: ylitarkastaja Esa Pynnönen, 0295 025 219, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: luonnonsuojelubiologi Tuula Tanska, 0295 029 291, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kainuun ELY-keskus: ylitarkastaja Jouko Saastamoinen, 0295 023 889, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Keski-Suomen ELY-keskus: biologi Aulis Jämsä, 0295 024 749, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lapin ELY-keskus: ylitarkastaja Taina Kojola, 0295 037 379, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pirkanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Marika Koskinen, 029 503 6029, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskus: luonnonsuojeluasiantuntija Mika Pirinen, 0295 026 214, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Tupuna Kovanen 0295 038 357, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus: ympäristöylitarkastaja Antti Lammi, 0295 026 819, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Uudenmaan ELY-keskus: lakimies Tapio Korhonen, 0295 021 408, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen ELY-keskus: ylitarkastaja Olli Mattila, 0295 022 902, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

  • FI
  •  
  • SV