Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Karjalan maakuntakaavan

Tiedote 21.12.2011 klo 9.05

Ympäristöministeriö vahvisti tänään 21. joulukuuta Etelä-Karjalan maakuntakaavan, jossa osoitetaan maakunnan tärkeimmät alueidenkäyttötarpeet seuraavan 15–25 vuoden aikana. Maakuntakaava korvaa Etelä-Karjalan vuonna 2001 vahvistetun seutukaavan.

Kaavassa osoitetaan virkistystä, matkailua ja vesiliikennettä palvelevat alueet, reitit ja väylät sekä uudet ja kehitettävät tie- ja ratayhteydet. Maakuntakaava tukee Lappeenrannan ja Imatran välisen alueen roolia Etelä-Karjalan aluerakenteessa keskittämällä sinne aluevarauksia asutusta, elinkeinoelämää, palveluja, matkailua ja virkistystä varten.

Venäjältä Etelä-Karjalaan suuntautuvan kysynnän merkitys, lisääntyvän rajaliikenteen ja logistiikan tarpeet on huomioitu osoittamalla kaavassa uusia ja kehitettäviä liikenneyhteyksiä sekä työpaikka-, matkailu- ja palvelualueita. Kehitettäviin ratayhteyksiin kuuluvat esimerkiksi Luumäen ja Vainikkalan välinen uusi, nopean junayhteyden mahdollistava rataosuus sekä Helsingin ja Pietarin välinen raideliikenteen yhteys Luumäeltä Haminan suuntaan.

Matkailun, virkistyksen ja luonnonsuojelun tarpeita sovitetaan yhteen maakuntakaavassa osoitetun Suur-Saimaan kehittämisen kohdealueella. Kaavalla ohjataan myös luonnonvarojen käyttöä muun muassa turvetuotannon ja maa-ainesten oton osalta sekä turvataan maakunnan keskeisten luonnon, kulttuuriympäristön sekä maisemallisten arvokohteiden säilyminen.

Keskustojen elinvoimaisuus ja palvelujen saatavuus avainasemassa

Lappeenrannan keskustatoimintojen alue oli osoitettu maakuntakaavassa aiempaa merkittävästi laajempana. Ympäristöministeriö katsoi, ettei keskustatoimintojen alueen laajentamisen vaikutuksia oltu selvitetty riittävällä tavalla, mistä johtuen ympäristöministeriö jätti keskustatoimintojen aluevarauksen valtatie 6:n eteläpuoliselta osalta vahvistamatta.

Maakuntakaavassa oli osoitettu Ar-merkinnällä asuntovaltaisia alueita Pien-Saimaan saariin sekä Lappeenrannan Haukilahteen ja Ilottulaan. Ne olisivat toteutuessaan laajentaneet nykyistä yhdyskuntarakennetta merkittävästi uusille alueille. Selvitykset kyseisten asuntovaltaisten alueiden toteutumisen vaikutuksista eivät olleet riittävät, joten ympäristöministeriö jätti aluevaraukset vahvistamatta. Tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita ei voitu vahvistaa, sillä niiden osoittaminen maakuntakaavassa ei perustunut riittäviin selvityksiin.

Ympäristöministeriö vahvisti kaavasta viisi vähittäiskaupan suuryksikön merkintää, jotka sijaitsevat Imatran Korvenkannassa, Lappeenrannan Mälkiällä, Luumäellä, Rautjärvellä ja Savitaipaleella. Vahvistamatta jätettiin Lappeenrannan Lavolaan ja Selkäharjuun sekä Parikkalan Koirniemeen maakuntakaavassa osoitetut vähittäiskaupan suuryksikköjen merkinnät maakuntakaavan sisältövaatimusten ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisina. Kaavasta vahvistettiin 14 pääasiassa kuntakeskuksissa sijaitsevaa keskustatoimintojen alue- tai kohdemerkintää, joille voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä.

Maakuntakaavasta tehtiin 11 valitusta, jotka pääosin hylättiin. Valitukset hyväksyttiin tuulivoiman tuotantoon soveltuvien alueiden sekä kahden Lappeenrantaan Ar-merkinnällä osoitetun uuden asuntovaltaisen alueen osalta.

> Etelä-Karjalan maakuntakaava (pdf, 223 kt)
> Maakuntakaavoitus

Lisätietoja

Aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski, ympäristöministeriö, 
puh. 050 300 6358, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi