Maakuntien liitot vastaamaan merialueen suunnittelusta – hallituksen esitys lausunnoille

Tiedote 16.12.2015 klo 14.25

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnoille merialuesuunnittelua ja sen järjestämistä koskevan lakiesityksen. Esityksen mukaan rannikolla sijaitsevat maakuntien liitot laatisivat merialuesuunnitelmat Suomenlahdelle, Saaristomerelle ja Pohjanlahdelle. Suunnitelmat kattaisivat sekä aluevedet että talousvyöhykkeen.

Maakuntien liitot vastaavat jo nykyisin alueidenkäytön suunnittelusta alueellaan, johon kuuluvat myös aluevedet. Liitot laatisivat merialuesuunnitelmat yhteistyössä keskenään sekä vuorovaikutuksessa muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Ympäristöministeriö vastaisi merialuesuunnittelun yleisestä kehittämisestä ja ohjauksesta sekä yhteistyöstä naapurimaiden kanssa.

Merialuesuunnitelmissa sovitettaisiin kokonaisvaltaisesti ja kattavasti yhteen merten monet eri käyttömuodot ja -intressit, kuten kalastus, liikenne, luonnonsuojelu ja energiantuotanto, ja siten edistettäisiin merten käytön kestävää kehitystä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Kokonaisvaltaisemmalla suunnittelulla olisi mahdollista saavuttaa synergiaetuja eri toimijoiden kesken ja välttää mahdollisia ristiriitoja.

Ensimmäiset merialuesuunnitelmat laadittaisiin vuosina 2016─2021. Niiden laatimisen tueksi ehdotetaan muodostettavaksi suunnittelun kannalta keskeisistä tahoista muodostettavaa yhteistyöverkostoa.

Merialuesuunnittelu olisi erillinen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmästä sekä sen mukaisesta kaavoituksesta. Laadittavilla suunnitelmilla ei olisi oikeusvaikutuksia tai sitovaa vaikutusta muuhun suunnitteluun tai lupamenettelyihin.

Esityksellä pantaisiin täytäntöön EU:n merten aluesuunnittelun puitedirektiivi vuodelta 2014. Direktiivin tavoitteena on edistää merialueiden käytön kestävyyttä ja toteuttaa ”sinistä kasvua” EU:n yhdennetyn meripolitiikan tavoitteiden mukaisesti.

Esityksen valmistelleessa työryhmässä oli edustus asian kannalta keskeisistä ministeriöistä, Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksista, maakuntien liitoista ja Suomen Kuntaliitosta. Ympäristöministeriö keräsi valmistelun aikana näkemyksiä ja palautetta myös kahdessa laajassa sidosryhmätilaisuudessa.

Lausuntoaika päättyy 21.1.2016. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. syyskuuta 2016.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0295 250 296

  • FI
  •  
  • SV