Ympäristöministerit sopivat ilmansuojelusta

Tiedote 16.12.2015 klo 17.33

Tänään Brysselissä kokoontuneet EU:n ympäristöministerit hyväksyivät jäsenmaiden yhteisen näkemyksen päästökattodirektiiviehdotuksesta. Seuraavaksi neuvottelut jatkuvat Euroopan parlamentin kanssa. Suomea kokouksessa edusti maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Päästökattodirektiivi on keskeinen osa komission joulukuussa 2013 julkistamaa ilmansuojelupakettia. Jo aikaisemmin on hyväksytty keskisuurten polttolaitosten päästöjä rajoittava direktiivi. Suomi sai siinä riittävän pitkät siirtymäajat biomassaa käyttävissä polttolaitoksissa tarvittaviin lisäinvestointeihin.

Päästökattodirektiivi määrittää kansalliset päästöjen vähentämisvelvoitteet ilmaan joutuville päästöille. Velvoitteet ovat jatkoa nykyiselle päästökattodirektiiville ja tulisivat voimaan vuonna 2020. Direktiivin tavoitteena on vähentää ilmapäästöjä ja niiden aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja. Ilmansaasteet aiheuttavat Suomessa vuosittain noin 1600 ennenaikaista kuolemantapausta. Lisäksi ilmapäästöt happamoittavat ja rehevöittävät maaperää ja vesistöjä.

Noin puolet ilman haitta-ainepitoisuuksista kulkeutuu Suomeen muualta. Ministeri Tiilikainen korostikin tarvetta kunnianhimoisille ilmansuojelutavoitteille painottaen samalla myös toimien kustannustehokkuuden tärkeyttä.  Suomi kannattaa direktiivin tavoitteita ja Suomelle ehdotetut velvoitteet toteutuvat pääasiassa jo päätetyillä toimilla. Tällaisia ovat teollisuuspäästödirektiivin, keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin sekä autoja koskevien EU-standardien toimeenpano.

Ammoniakkipäästöjen vähentäminen vaatii kuitenkin Suomessa lisätoimia. Suomessa 90 % ammoniakkipäästöistä on peräisin tuotantoeläinten lannasta ja lannoitteista. Suomi sai neuvoteltua direktiiviin jouston, jonka mukaan päästöt voivat olla velvoitetta suuremmat tiettyjen kriteerien täyttyessä viiden vuoden ajan.

Ministerit keskustelivat myös EU:n biodiversiteettistrategian väliarvioinnista ja hyväksyivät tätä koskevat päätelmät. Ministeri Tiilikainen totesi, että kestävä metsä- ja maatalous ovat biotalouden kulmakiviä ja osa ratkaisua luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Suomi kannattaa luonnon monimuotoisuutta koskevan EU-strategian toimeenpanon vahvistamista.

 

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Sirpa Salo-Asikainen, p. 0295 250 077, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (päästökattodirektiiviehdotus)

Kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobut, ympäristöministeriö, p. 050 301 8212, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV