Turvetuotannon uusi ympäristöohje tehostaa merkittävästi vesiensuojelua

Tiedote 19.6.2013 klo 13.53

Ympäristöministeriö on hyväksynyt uuden ympäristönsuojeluohjeen turvetuotannon vesiensuojelun parantamiseksi. Turvetuotannon uuteen ympäristöohjeeseen on kerätty paras tieto alan hyvistä ympäristökäytännöistä.

Linjaukset ohjaavat erityisesti turvetuotannon ympäristölupien valvontaa. Ohje käsittelee ensisijaisesti turvetuotannon vesiensuojeluratkaisuja, mutta se sisältää myös tietoa melu- ja pölyhaittojen vähentämisestä ja muista ympäristöasioista. Tavoitteena on parantaa turvetuotannon vesiensuojelua ja vähentää tuotannon aiheuttamia haittoja ympäristölle, luonnon monimuotoisuudelle ja ihmisille.

Merkittävimmät parannukset ohjeessa tulee vesistöpäästöjen hallintaan ja vähentämiseen kaikissa tilanteissa, myös tulvaolosuhteissa, sekä kiintoaine- ja humuspäästöjen vähentämiseen ja aiempaa säännöllisempään tarkkailuun.

Ohje on tarkoitettu erityisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten turvetuotantoasioita käsittelevien asiantuntijoiden käyttöön. Ohje antaa lisäksi toiminnanharjoittajille ja lupaviranomaisille tietoa turvetuotannon ympäristövaikutuksista, keskeisestä lainsäädännöstä, lupaprosessista sekä tarkkailusta ja valvonnasta.

”Uudet turvetuotantoalueet on sijoitettava ojitetuille tai muuten merkittävästi muuttuneille soille niiden tärkeiden luontoarvojen turvaamiseksi, mutta vesiensuojelu on yhtä lailla haaste myös ojitetuilla soilla ja turvemailla. Suot ovat suomalaista kansallisperintöä ja vesien hyvä tila luontoa arvostaville suomalaisille tärkeä tavoite”, ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo.

”Vesiensuojeluun on turvetuotannossa panostettava enemmän ja tuotantoalueet suunniteltava niin, että virtaamat hallitaan kaikissa oloissa, myös kevät- ja kesätulvien aikana. Uusi ympäristöohje parantaa turvetuotannon vesistöpäästöjen hallintaa kaikissa olosuhteissa ja vähentää erityisesti humus- ja kiintoainekuormitusta”, ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo.

Myös ilmastonmuutos lisää sateita, minkä vuoksi turvetuotantoalueiden vesistöpäästöihin on varauduttava nykyistä tehokkaammin.

Vesiensuojelussa tärkeää virtaamaan hallintaa voidaan toteuttaa muun muassa suurentamalla laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien pinta-alaa sekä tasaamalla virtaamia virtaamansäätöpadoilla, ylivuotokentillä ja pumpuilla.

Turvetuotannon ympäristöohje on keskeinen työkalu vesiensuojelun parantamiseksi. Ohje ei kuitenkaan sido viranomaisia eikä toiminnanharjoittajia oikeudellisesti, ja sitä sovellettaessa tulee ottaa huomioon tapauskohtainen harkinta ja paikalliset olot. Ohjetta päivitetään tarvittaessa myöhemmin ympäristöministeriössä vireillä olevan ympäristönsuojelulain uudistuksen ja muiden säädösmuutosten perusteella. Myös uudet tutkimustulokset voivat muuttaa ohjetta.

Turvetta hyödynnetään Suomessa eniten energiantuotannossa. Turpeen osuus energian kokonaiskulutuksesta oli Tilastokeskuksen mukaan 6 prosenttia vuonna 2011. Vajaa kymmenen prosenttia turpeesta käytetään kuivike-, imeytys-, komposti-, suodatin- ja tiivis- ja kasvuturpeena. Turvetta hyödynnetään myös kylpy- ja hoitoturpeena.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Timo Tanninen, ympäristöministeriö, puh. 040 531 9335, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ylitarkastaja Kirsi Kalliokoski, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0400 871 302, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi