Ympäristöministeriö palautti Malmin lentoaseman rakennussuojeluasian ELY-keskukselle

Tiedote 5.4.2019 klo 11.59

Ympäristöministeriö on tänään palauttanut Malmin lentoaseman rakennussuojelua koskevan päätöksen Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle uudelleen käsiteltäväksi. Päätös palautettiin, sillä siitä ei käy riittävästi ilmi, miten ELY-keskus on päätöstä tehdessään soveltanut lakia rakennusperinnön suojelemisesta.

Päätöksen riittävä perustelu on tärkeää, sillä rakennussuojeluasiat ratkaistaan kokonaisharkinnan perusteella. Siinä otetaan huomioon oikeudellisten seikkojen lisäksi muun muassa yleisen ja yksityisen edun kannalta olennaiset olosuhteet.

ELY-keskuksella päätösvalta

Kokonaisharkinta Malmin lentoaseman suojeluesityksestä kuuluu asiaa hallintoviranomaisena käsittelevälle ELY-keskukselle, joka voi asiaa uudelleen käsitellessään hyväksyä tai hylätä esityksen. Ympäristöministeriö on asiassa valitusviranomainen, joka tarkastelee tehdyn päätöksen lainmukaisuutta.

Malmin lentoaseman ystävät ry esitti, että valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi todettu lentoasema rakennuksineen ja kiitorata-alueineen suojeltaisiin lailla rakennusperinnön suojelemisesta. Uudenmaan ELY-keskus hylkäsi esityksen 7.6.2018. ELY-keskuksen päätöksestä ympäristöministeriölle valittivat suojeluesityksen tekijä ja yksityishenkilö. Suojeluesityksen tekijän valitus tutkittiin, yksityishenkilöllä ei ollut valitusoikeutta.

Valtakunnallisesti merkittävä kohde voidaan suojella asemakaavalla tai lailla rakennusperinnön suojelemisesta. ELY-keskus ei perustellut päätöstään molempien mahdollisuuksien kannalta. ELY-keskus ei myöskään esittänyt arviota tiedossaan olleiden kaavoitusratkaisujen valossa.

Ympäristöministeriö kertoo päätöksestään kirjeitse muun muassa suojeluesityksen kattamalla alueella oleville Helsingin kaupungin vuokralaisille, viereisten kiinteistöjen omistajille sekä niille, jotka ovat lähettäneet mielipiteensä asian käsittelyn eri vaiheissa. Päätöksestä julkaistaan 9.4.2019 yleistiedoksianto Virallisessa lehdessä ja ympäristöministeriön ilmoitustaululla, jossa päätökseen voi tutustua 17.5.2019 saakka.

Tiedotteesta on poistettu 21.5.2019 liitteenä ollut ympäristöministeriön päätös yleistiedoksiannon mukaisen nähtävilläoloajan päätyttyä. Päätöksen voi pyytää ympäristöministeriön kirjaamosta (asianumero VN/3979/2018).

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Matleena Haapala, p. 0295 250 332, etunimi.sukunimi@ym.fi