Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriö valmistelee luopumista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajaamisesta

Tiedote 10.9.2015 klo 13.33
 
Liito-orava.jpg
Liito-orava © Marko Schrader,
YHA:n kuvapankki

Ympäristöministeriö selvittää mahdollisuutta luopua liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajaamismenettelystä. Muutoksella halutaan keventää ELY-keskusten työtaakkaa sekä sujuvoittaa hallintoa hallitusohjelman mukaisesti. Muutos ei kuitenkaan heikentäisi liito-oravan suojelua. Liito-orava pysyy EU:n tiukasti suojelemana lajina, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on edelleen kielletty.

Suomessa esiintyy liito-oravan lisäksi 48 muuta EU:n luontodirektiivin liitteen IV eläinlajia, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Liito-orava on ainoa laji, jota rajausmenettely koskee, ja sitäkin vain metsätalousalueilla. Rajausmenettelyn piirissä ovat ne lisääntymis- ja levähdyspaikat, joista viranomaisilla on järjestelmissään tieto. Hävittämis- ja heikentämiskielto on kuitenkin voimassa aina ja kaikkialla.

Liito-oravan tunnetun lisääntymis- ja levähdyspaikan rajat ja sallittu metsänkäsittely määritellään metsänhakkuun suunnittelun yhteydessä. Luonnonsuojelulain mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valmistelee ja tekee rajauspäätöksen saatuaan Suomen metsäkeskukselta tiedon metsänkäyttöilmoituksesta, jonka alueella liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka sijaitsee. Metsäkeskus ilmoittaa liito-oravasta myös maanomistajalle tai maanomistajan edustajalle ja hakkuuoikeuden haltijalle. Rajausmenettely on siten sidottu metsänkäyttöilmoitukseen eikä rajauspäätöksiä muutoin tehdä. Päätös koskee kyseistä metsänkäyttöilmoituksen mukaista hakkuuta, eikä tarkoita mahdollisesti rajattavan alueen pysyvää suojelua esimerkiksi tapauksessa, jossa liito-oravaa ei enää jatkossa alueella tavata.

Rajaamismenettely on ollut käytössä jo kymmenen vuoden ajan, minkä ansiosta liito-orava osataan hyvin huomioida metsiä käsitellessä. Neuvontaa ja ohjeita tarvitaan jatkossa kuitenkin aiempaa enemmän ja kattavampana. Myös viranomaisten toimintaa koskeva ohjeistus tulee uudistaa.

Metsien käsittelyn yhteydessä tehdyt rajauspäätökset ovat koskeneet vain noin 1-2 prosenttia Suomen liito-oravista. Vuonna 2014 koko Suomessa tehtiin 512 rajauspäätöstä metsänkäyttöilmoitusten perusteella. Yli puolessa tapauksista ELY-keskus ei todennut edelleen käytössä olevaa lisääntymis- ja levähdyspaikkaa eikä hakkuita rajoitettu.

Maanomistajalla on oikeus saada valtiolta täysi korvaus, jos liito-oravan tai jonkin muun luontodirektiivin liitteen IV eläinlajin lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta aiheutuu merkityksellistä haittaa. Korvauksen saaminen ei edellytä rajauspäätöstä.

Lakimuutoksen valmistelun aikana kuullaan eri tahoja. Esityksestä tullaan pyytämään lausuntoja. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi syysistuntokauden aikana. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajausmenettelyn purkaminen on yksi lainsäädännön muutosesityksistä, joilla ELY-keskusten toimintaa pyritään sopeuttamaan heikentyneeseen resurssitilanteeseen.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 094, etunimi.o.sukunimi@ymparisto.fi

Hallitusneuvos Satu Sundberg, ympäristöministeriö, p. 0295 250 278, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

 
  • FI
  •  
  • SV