Ympäristönsuojelulakiin valmisteilla uusi lupamenettelyä sujuvampi ilmoitusmenettely

Tiedote 6.9.2017 klo 10.45

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Luonnoksessa esitetään, että lakiin lisättäisiin uusi kevyempi ja sujuvampi ilmoitusmenettely nykyisten ympäristölupamenettelyn ja rekisteröintimenettelyn rinnalle.

kärkihanke

Ympäristönsuojelulain laaja uudistus on osa hallituksen kärkihanketta, jolla sujuvoitetaan säädöksiä. Ilmoitusmenettely korvaisi ympäristölupamenettelyn silloin, kun toiminnan ympäristövaikutukset ovat suhteellisen vähäisiä tai paikallisia taikka toiminnan ympäristövaikutuksia rajoitetaan erityislainsäädännöllä.

Ilmoitusmenettelyyn kuuluva toiminta olisi edelleen ennakkovalvonnan piirissä kuten lupamenettelyssä. Ilmoituksen käsittely olisi kuitenkin nopeampaa ja hallinnollisesti kevyempää niin toiminnanharjoittajille kuin viranomaisille. Ilmoitusmenettely sisältäisi määräajan. Toiminnanharjoittajan olisi jätettävä ilmoitus viranomaiselle vähintään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittajan vastuu ilmoituksen sisällöstä olisi nykyistä suurempi, sillä ilmoitusta voisi täydentää vain kerran. Ilmoituksesta kuultaisiin rajatumpaa joukkoa kuin lupamenettelyssä.  Viranomainen tekisi ilmoituksen johdosta päätöksen, johon sisältyisi toimintaa ohjaavat tarpeelliset määräykset. Valitusoikeus ilmoituspäätöksestä olisi laajempi kuin kuuleminen mutta hivenen rajoitetumpi verrattuna lupamenettelyyn.

Ilmoitusmenettelyyn erityisesti eläinsuojia ja jätevedenpuhdistamoja

Eniten ilmoitusmenettelyyn siirtyisi eläinsuojia. Suomessa on noin 3 900 sellaista luvanvaraista eläinsuojaa, joita ilmoitusmenettely voisi jatkossa koskea, mikäli niiden toiminnassa tapahtuu lupaan vaikuttavia muutoksia. Jatkossakin ympäristölupaa edellytettäisiin direktiivilaitoksilta ja erittäin suurilta eläinsuojilta eli yli 400 lypsylehmän, 800 lihanaudan, 1000 emolehmän tai vastaavan kokoisilta muilta eläinsuojilta. Ilmoitusmenettelyyn ehdotetaan siirrettäväksi myös pienehköjä alle 500 asukasvastineluvun yhdyskuntajätevedenpuhdistamoja.

Kaikkiaan ilmoitusmenettelyyn ehdotetaan siirrettäväksi toimintoja 11 luvanvaraisesta toimintaryhmästä. Toiminnot eivät siirtyisi automaattisesti ilmoitusmenettelyyn lain voimaantulon jälkeen. Menettely koskisi uutta toimintaa sekä nykyistä toimintaa, kun siinä tapahtuu lupaan vaikuttavia muutoksia.

Eläinsuojille ja mahdollisesti yhdyskuntajätevedenpuhdistamoille laadittaisiin käsittelyn tueksi toimialakohtainen asetus. Ilmoitusmenettely edellyttäisi myös muutoksia ympäristönsuojeluasetukseen. Säädöksillä pyrittäisiin ohjaamaan Ilmoituspäätöksestä lupapäätöstä tiiviimpi, vain keskeiset määräykset sisältävä päätös.     

Lausunnot pyydetään toimittamaan 13.10.2017 mennessä. Uuden ilmoitusmenettelyn suunnitellaan tulevan voimaan aikaisintaan 1.1.2019.

Lisätietoja:

Säädökset: Tia Laine-Ylijoki, hallitussihteeri, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 150

Ilmoitusmenettely: Anneli Karjalainen, neuvotteleva virkamies, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 117

Eläinsuojat: Markus Tarasti, ympäristöneuvos, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 291

  • FI
  •  
  • SV