Työryhmä: ympäristömelulle altistuminen ei ole vähentynyt

Uutinen 20.2.2014 klo 8.44

Ympäristömelulle altistuminen ei ole vähentynyt tavoitteiden mukaisesti, toteaa valtioneuvoston periaatepäätöksen ja valtakunnallisen toimintaohjelman toteutumista meluntorjunnassa selvittänyt työryhmä.

Työryhmän raportin mukaan meluntorjunnan toimintaohjelman tavoitteet eivät ole toteutuneet ja itse toimet ovat toteutuneet tyydyttävästi tai heikosti. Toimintaohjelmalla ei tulla saavuttamaan periaatepäätöksen sille asettamia tavoitteita, ellei toimenpiteitä priorisoida ja niihin kohdisteta riittäviä resursseja, raportissa todetaan.

Ohjearvot ylittävälle ulkomelulle altistuu Suomessa noin 900 000–1 000 000 asukasta. Tieliikenne on merkittävin melulle altistumisen lähde, joka yksinään vastaa noin 85 % altistuneiden kokonaismäärästä.

Periaatepäätöksen määrällisten tavoitteiden toteutumisen sekä melun terveysvaikutusten riskienhallinnan kannalta on oleellista kiinnittää huomio maanteiden ja katujen sekä raideliikenteen melualueilla altistuvien määrän vähentämiseen, raportissa todetaan. Kustannustehokkaimmin se tapahtuu alentamalla nopeusrajoituksia sekä lisäämällä vähämeluisten renkaiden käyttöä tai ottamalla käyttöön hiljaisia tienpäällysteitä sekä meluesteitä ja muita meluntorjuntatoimia.

Huhtikuussa 2012 asetetun työryhmän tehtävänä oli laatia selvitys valtioneuvoston meluntorjuntaa koskevan periaatepäätöksen toteutumisesta ja melulle altistuneiden määristä sekä suunnitella ja kohdentaa mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Ari Saarinen, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, p. 0295 250 257, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi