Uudet säännökset pohjavesialueiden rajaamisesta, luokittelusta ja suojelusuunnitelmista

Tiedote 18.12.2014 klo 14.02

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koskevaan lakiin on lisätty uusi pohjavesien rajaamista ja luokittelua sekä suojelusuunnitelmia koskeva luku.

Nykyisin pohjavesialueiden luokittelu perustuu hallinnolliseen ohjeistukseen eikä lainsäädäntöön. Uusilla säännöksillä parannetaan pohjavesialueella toimivien oikeusturvaa säätämällä osallistumismahdollisuudesta ja tiedottamisesta pohjavesialueiden luokitusta ja suojelusuunnitelmaa valmisteltaessa.

Suomessa on noin 6000 luokiteltua pohjavesialuetta. Nykyisin pohjavesialueet on käytännössä luokiteltu vedenhankintaan soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella kolmeen luokkaan. Jatkossakin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset luokittelevat ne vedenhankintaan soveltuvuuden perusteella 1-luokkaan (tärkeät pohjavesialueet) ja 2-luokkaan (vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet). Uusi luokittelu korvaa nykyiset I ja II -luokat, joihin kuuluvia alueita tarkastellaan uudelleen niiden sijoittamiseksi uusiin luokkiin. Nykyisin käytössä oleva luokka III, eli muut pohjavesialueet, poistetaan kokonaan tai luokitellaan 1- tai 2-luokkaan riippuen siitä, soveltuuko alue vedenhankintaan.  

Laissa säädetään myös pohjavesialueista, joista pintavesi- tai maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia.  Näitä pohjavesialueita koskien otetaan käyttöön uusi E-luokka. Pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä ovat esimerkiksi lähteet, lähdepurot ja -lammet. Lisäksi laissa on säännökset pohjavesialueen suojelusuunnitelman sisällöstä ja valmistelusta. Kunta voi jatkossakin laatia pohjavesialueen suojelusuunnitelman, joka laaditaan pohjavesialueelle tarve- ja riskiperusteisesti.

Lakimuutos tulee voimaan 1.2.2015. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten on tarkoitus aloittaa pohjavesialueiden luokitusten tarkistaminen viipymättä ja tavoitteena on saada uusi luokitus tehtyä vuoden 2019 loppuun mennessä. Suojelusuunnitelmia koskevia säännöksiä sovelletaan uusiin ja päivitettäviin suunnitelmiin 1.2.2015 alkaen. Ympäristöministeriön on tarkoitus tarkentaa säännöksiä asetuksella ja lisäksi ohjeistaa niiden toimeenpanoa.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö p. 0295 250 338, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hallitusneuvos Satu Sundberg, ympäristöministeriö p. 0295 250 278, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi