Hyppää sisältöön

EU:n vesipuitedirektiivin toimivuutta arvioidaan – Suomikin kuulee sidosryhmiä

Uutinen 24.9.2018 klo 14.46

Euroopan komission järjestämässä vesikonferenssissa 20.–21.9. Wienissä käsiteltiin vesipuitedirektiivin toimivuutta ja kehittämistarpeita. Vesipuitedirektiivin myötä unionin jäsenmaat ovat sitoutuneet muun muassa siihen, että niiden vesistöjen ekologinen ja kemiallinen tila ovat hyvät viimeistään vuoteen 2027 mennessä.

Parhaillaan on käynnissä EU:n vesilainsäädännön toimivuustarkastus eli niin sanottu fitness check. Vesipuitedirektiivin mukaan komission on tarkasteltava direktiivin toimivuutta ja annettava siitä raportti viimeistään vuonna 2019. Toimivuustarkastus edeltää komission mahdollisen lakiehdotuksen antamista.

Toimivuustarkastukseen sisältyy komission palaute jäsenvaltioiden toisen vesienhoitosuunnitelmakauden vesienhoitosuunnitelmista ja yleisön osallistamisprosessin tulokset. Toimivuustarkastuksen aikana sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus esittää näkemyksiään komissiolle direktiivin mahdollisista muutostarpeista. Osallistumismahdollisuus kestää syyskuusta 2018 maaliskuuhun 2019.

Komissio toi Wienin vesikonferenssissa esille alustavia näkemyksiään vesipuitedirektiivin kehittämisestä. Komission kehittämistarpeet liittyvät ympäristötavoitteita koskeviin poikkeuksiin, erityisesti tavoitteiden saavuttamista koskevaan määräaikaan 2027, ympäristötavoitteiden odotettua hitaampaan saavuttamiseen, ilmastonmuutokseen, eri EU:n politiikka-alojen koherenssiin sekä vesienhoitosuunnitelmakausien pituuteen.

Komissio on käynyt Euroopan unionin jäsenvaltioiden vesijohtajien kanssa keskustelua direktiivin toimivuudesta ja mahdollisesta uudistamistarpeista jo vuodesta 2016. Vesijohtajat ovat jatkaneet keskusteluja sekä valmistelleet muistiota, jossa tarkastellaan direktiivin kehittämistarpeita. Muistio ei ole jäsenvaltioiden kanta direktiivin muutoksiin vaan se toimii pohjana komission ja sidosryhmien kanssa käytäville keskusteluille. Muistiossa lähtökohtana on kunnianhimoisen vesienhoidon jatkaminen Euroopassa. Keskustelua on syytä jatkaa esimerkiksi tavoitteiden saavuttamisen määräaikaa 2027 koskevasta sääntelystä, nykyistä paremmasta viestinnästä vesien tilasta ja toimeenpanon edistymisestä, uusien teknologien hyödyntämisestä vesien tilan seurannassa sekä raportoinnin sujuvoittamisesta.

Toimivuustarkastuksen perusteella komissio katsoo, antaako se ehdotuksen vesipuitedirektiivin muuttamiseksi. Komissio antanee lakiehdotuksen aikaisintaan vuonna 2021. Jäsenvaltiot muodostavat kantansa vasta komission mahdolliseen ehdotukseen.

Suomessa tehdään edelleen kunnianhimoista vesienhoitotyötä, joka tehostuu hallituksen vuoden 2019 budjettiesitykseen sisältyvällä vesiensuojelun tehostamisohjelmalla.

Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö järjestävät tiistaina 2.10. sidosryhmätilaisuuden, jossa keskustellaan komission aikataulusta, toimivuustarkastuksesta ja siihen osallistumisesta sekä jäsenvaltioiden ja komission välisestä dialogista. Tilaisuuteen on pyydetty sidosryhmien puheenvuoroja mahdollisista direktiivin muutostarpeista heidän näkökulmastaan.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Saara Bäck, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 02952 50337