Komissiolta palaute vesienhoidosta ja tulvariskien hallinnasta

Uutinen 27.2.2019 klo 15.58

EU-komissio on 26.2.2019 julkaissut raportin vesipolitiikan puitedirektiivin ja tulvadirektiivin täytäntöönpanon edistymisestä Euroopan unionin neuvostolle ja parlamentille. Raportissa on suosituksia, kuinka Suomen vesienhoito- ja tulvariskien hallinnan suunnitelmia tulisi kehittää. Komissio tulee myöhemmin julkaisemaan vielä yksityiskohtaisemmat jäsenmaakohtaiset suositukset.

Vesipuitedirektiivi on Suomessa pantu täytäntöön vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetulla lailla. Tavoitteena on saavuttaa hyvä tila pinta- ja pohjavesissä koko EU:n alueella.

Vesienhoidon toimeenpanon suosituksissa nousee esiin pintavesien seurannan kehittäminen. Komissio toteaa, että uudet hankkeet, joilla saattaa olla tilaa heikentäviä vaikutuksia, tulisi arvioida perusteellisesti. Se on myös kiinnittänyt huomiota, miten veden tilan parantamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan. Seuraavia vesienhoitosuunnitelmia laadittaessa tulisi harkita, onko niissä varauduttava myös kuivuuteen liittyviin riskeihin.

Tulvadirektiivi, joka on kansallisesti pantu toimeen lailla tulvariskien hallinnasta, luo puitteet järjestelmälle, jolla pyritään vähentämään tulvista aiheutuvia vahinkoja. Tämä tavoite on nyt tärkeämpi kuin koskaan, sillä ilman lisätoimenpiteitä EU:n vuosittaisten tulvavahinkojen arvioidaan kasvavan noin seitsemästä miljardista eurosta 46 miljardiin vuoteen 2050 mennessä.

Ensimmäisistä tulvariskien hallintasuunnitelmista tehtyjen havaintojen perusteella tulvariskien hallinta on edistynyt merkittävällä tavalla koko EU:ssa. Komissio kehottaa Suomea, monen muun jäsenvaltion tavoin, asettamaan tavoitteiden saavuttamiselle nykyistä selkeämmät määräajat sekä esittämään, ovatko toimenpiteet riittävät tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi on tarpeen huolehtia tulvariskien hallinnan yhteensovittamista ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan kansallisen työn kanssa.

Lisätiedot:

vesipuitedirektiivi: neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö, p. 0295 250 338, etunimi.sukunimi@ym.fi
tulvariskit: neuvotteleva virkamies Ville Keskisarja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 390, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Komission suositukset suomeksi

Komission tiedote raportista