Selvitys: jätteiden energiahyödyntämisen asemaa parannettava

Uutinen 12.10.2018 klo 9.18

Suomessa tulisi harkita tiettyjen jätteiden energiahyödyntämisen aseman paran­tamista ja selkeyttämistä osana jätteen käsittelyä ja kierrätystä. Lisäksi on selvittävä, miten jäteperäisten kierrätyspolttoaineiden kilpailukykyä voidaan parantaa. Ehdotukset ovat peräisin VTT:n tuoreesta, ympäristöministeriön tilaamasta selvityksestä.

Runsaasti orgaanista ainesta sisältävien, erityisesti teollisuuden ja kaupan, jätteiden käsittelyssä on merkittäviä haasteita. Jätteiden kotimainen vastaanotto- ja varastointikapasiteetti on maksimissaan. Tämä edellyttää lyhyellä tähtäimellä jätteiden viennin ja energiana hyödyntämisen lisäämistä. Jäteperäisten kierrätysmateriaalien kysyntä on sekä energiantuotannossa että kierrätysraaka-ainemarkkinoilla erittäin heikkoa.

Selvityksessä annetaan ehdotuksia jatkotoimiksi sekä ja kierrätysmateriaalien kysyntään ja jätteenkäsittelykapasiteetin riittävyyteen liittyviä suosituksia. Kierrätysmarkkinoiden kehittämiseksi ehdotetaan tukea uusille innovaatioille ja investoinneille esimerkiksi tutkimus- ja kehitysohjelmin.

Selvityksen mukaan jatkossakin tulee noudattaa nykyistä kriteeriä kaatopaikalle sijoitettavan tavanomaisen jätteen biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuudesta (orgaanisen hiilen pitoisuus 10 %). Tästä kriteeristä poiketen kuitenkin joitakin jätteitä voitaisiin viranomaisen luvalla, määräaikaisesti, sijoittaa kaatopaikalle. Nämä jätteet olisivat määrältään ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, ettei energiahyödyntäminen ole mahdollista eikä niiden kaatopaikalle sijoittamiselle ole lyhyellä tähtäimellä korvaavaa, teknistaloudellisesti toimivaa ratkaisua.

VTT selvitti eräiden keskeiseksi arvioitujen orgaanispitoisten jätteiden ja rejektien käsittelykapasiteetin sekä muutaman jäteperäisen kierrätysmateriaalin markkinan tilannetta Suomessa. Työ pohjautui osittain Suomen ympäristökeskuksen selvitykseen (2018) orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon vaikutuksista. Selvityksessä tarkastellaan lähinnä jätteiden ja materiaalien ominaisuuksia sekä käsittelytapojen teknistaloudellisia reunaehtoja ja niiden vaikutuksia käsittelyn kannalta.