Suot ja turvemaat maakuntakaavoituksessa -julkaisu valmistunut

Uutinen 28.8.2015 klo 13.26
suo_alue
© Terhi Asumaniemi | YHA Kuvapankki

Suot ja muut turvealueet ovat merkittävä ja tunnusomainen osa Suomen luontoa, ja niihin kohdistuu laajamittaista teollista turpeenottoa pääasiallisesti energiantuotannon tarpeisiin. Soita ja muita turvemaita koskevan maakuntakaavoituksen tarkoituksena on löytää ratkaisu, jolla turvataan sekä suoluonnon monimuotoisuuden säilyminen, turpeenoton alueidenkäytölliset edellytykset että suo- ja turvemaihin kohdistuvat muut käyttötarpeet. Tänään julkaistu Suot ja turvemaat maakuntakaavoituksessa -julkaisu käsittelee turvetuotantoa, soidensuojelua ja soiden muuta käyttöä maakuntakaavoituksen näkökulmasta.

Julkaisussa kuvataan kaavoituksessa tarvittavaa tietopohjaa, soiden luokittelua, vaikutusten arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja sekä soiden erilaisten käyttömuotojen osoittamista kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä. Turvemaiden eri käyttömuotoja käsitellään julkaisussa osana kokonaisvaltaista alueidenkäytön suunnitelmaa. Julkaisun tavoitteena on tukea ja opastaa soiden ja turvemaiden eri käyttömuotoja koskevaa maakuntakaavoitusta siten, että kaavoissa sovitetaan yhteen soiden eri käyttömuodot ja soiden luontoarvojen säilyttäminen.  

Julkaisun lähtökohtana ovat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset maakuntakaavan laadinnasta ja valtioneuvoston hyväksymiin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyvät soiden suojelun ja turvetuotannon yhteensovittamista koskevat tavoitteet. Julkaisu on tarkoitettu oppaaksi ensisijaisesti maakuntakaavan laatijoille sekä muille maakuntakaavan laadinnassa ja toteuttamisessa mukana oleville.

Ympäristöministeriön julkaisu pohjautuu laaja-alaiseen yhteistyöhön, jossa ovat ympäristöministeriön ohella olleet työn eri vaiheissa keskeisimmin mukana työ- ja elinkeinoministeriö, Geologian tutkimuskeskus sekä Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liitot.