Hyppää sisältöön

Väliraportti ympäristölupamenettelyjen yhden luukun palveluista valmis – anna palautetta

Uutinen 19.1.2016 klo 11.09

Millaisilla lainsäädäntöratkaisuilla viranomaisten työskentelystä saataisiin sujuvampaa ja tehokkaampaa ympäristöä koskevassa päätöksenteossa? Asiaa selvittänyt hanke on saanut valmiiksi raportin ”Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden toteuttamisvaihtoehdot”.

Väliraportissa on hahmoteltu useita vaihtoehtoisia malleja yhden luukun periaatteen toteuttamiseksi ja arvioitu pääpiirteissään niiden hyötyjä ja haittoja eri toimijoiden näkökulmasta.

Lukuisat rinnakkaiset tai perättäiset ympäristölliset lupa- ja lausuntomenettelyt ovat ongelma etenkin laajavaikutteisissa hankkeissa. Menettelyjen puutteellinen koordinointi aiheuttaa päällekkäistä viranomaistyötä, perättäisiä osallistumismenettelyitä, kustannuksia kansantaloudelle ja hankkeiden toteuttajille. Se myös kuluttaa viranomaisten ja tuomioistuinten resursseja sekä vaikeuttaa kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen ymmärrystä ympäristöä koskevista päätöksentekomenettelyistä.

Hankkeessa on tarkasteltu erityisesti kaavoitusta, ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, ympäristölupaa, luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupaa, vesilain mukaista lupaa, terveydensuojelulain mukaista lupaa, rakennuslupaa, tiesuunnitelmaa, lunastuslupaa, maa-aineslupaa, kemikaaliturvallisuuslupaa sekä kaivoslupaa.

Hankkeen tulosten kautta toiminnanharjoittajille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa voidaan vähentää ja tehdä Suomesta houkuttelevampi investointiympäristö. Samalla voidaan parantaa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan toimintaa selkiyttämällä asianosaisten osallistumismahdollisuuksia. Vähintään nykyisen ympäristönsuojelun tason säilyminen ja terveellisen ympäristön turvaaminen ovat yhden luukun mallien rakentamisen lähtökohtana.

Anna palautetta väliraportista

Väliraportista toivotaan saatavan runsaasti palautetta hankkeen loppuraportissa hyödynnettäväksi. Palautetta voi antaa 29.2. asti. Hankkeen toisessa vaiheessa tutkimusryhmä tuottaa jatkovalmisteluun valikoituvasta mallista tai malleista konkreettisen oikeudellisen toteutusanalyysin. Hankkeen loppuraportti valmistuu toukokuun loppuun 2016 mennessä.

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden toteuttamisvaihtoehdot  -hankkeen toteuttaa Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden tutkimusryhmän ja Enlawin Consulting Oy:n muodostaman konsortio. Hanke perustuu ministeri Lauri Tarastin johtaman arviointiryhmän raportin esitykseen selvittää yhden luukun periaatteen hyötyjä ja haittoja.

Hanketta on rahoitettu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan (TEAS) määrärahoista.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn ympäristöministeriö, p. 0295 250 255, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Professori Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 575 1589, etunimi.sukunimi@uef.fi

Professori Ari Ekroos, Enlawin Consulting Oy, p. 050 373 4893, etunimi.sukunimi@aalto.fi