Hyppää sisältöön

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden joukkoon ehdotettiin uusia kohteita

Uutinen 15.5.2018 klo 9.09
Maisema_yhteenveto_kuva3_556
Kotka, Haapasaari, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. © Kuva: Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden luettelon päivittämistä. Kuulemiskierroksella maisema-alueista annettiin yli 400 lausuntoa ja kannanottoa, joita koskeva yhteenveto on nyt valmistunut. Lausunnoissa ja kannanotoissa esitettiin yhteensä 27 ehdotusta uusiksi alueiksi.

Valtioneuvosto vahvisti vuonna 1995 nykyiset 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Kaikki alueet tarkistettiin vuosina 2010–2015 ympäristöhallinnon toteuttaman kattavan, maaseudun kulttuurimaisemia koskevan inventoinnin yhteydessä. Aluevalikoimaan tuli samalla ehdotuksia joistakin poistoista ja lisäyksistä. Eniten uusia kohteita löytyi Ylä-Lapin saamelaisalueilta. Päivitysinventoinnin perusteella Suomeen ehdotetaan yhteensä 183 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Inventoinnin ehdotuksista järjestettiin keväällä 2016 lausunto- ja kuulemiskierros, laajan yhteiskunnallinen näkemyksen saamiseksi. Viranomaiset, kunnat ja järjestöt antoivat ehdotuksesta yhteensä 168 lausuntoa. Hallintolain mukaisen kuulemisen yhteydessä kansalaiset ja paikallisjärjestöt lähettivät 256 kannanottoa. Kuulemiskierroksen yhteenveto on nyt julkaistu ympäristöministeriön raporttina.

Maisema-alueiden päivitysinventointia pidettiin lausuntojen mukaan tarpeellisena, mutta jonkin verran kritiikkiä kohdistui inventoinnin arvovalintoihin ja menettelytapoihin, muun muassa tiedotukseen. Myös kannanotoissa inventointiin suhtauduttiin pääosin myönteisesti: tärkeänä pidettiin muun muassa maisema-alueiden säilymistä hoidettuina tuleville sukupolville. Maisema-alueiden määrittelyn katsottiin myös edistävän kulttuurimaiseman arvostusta. Useassa kannanotossa kuitenkin kannettiin huolta maanomistajien oikeuksista ja mahdollisista maankäytön rajoituksista.

Yksittäisistä maisema-alueista ja niiden rajauksista esitettiin runsaasti yksityiskohtaisia huomioita. Lausuntoihin sisältyi 407 kommenttia, joissa jotain aluetta kannatettiin tai sen rajausta toivottiin laajennettavan. Neutraaleja näkemyksiä tai supistusehdotuksia oli yhteensä 141, ja 18 ehdotusta koski kokonaisen alueen poistoa.

Alueisiin kohdistuvia kannanottoja saatiin yllättävän vähän: yli puoleen eli 109 alueeseen ei kohdistunut ainoatakaan mainintaa. Kannanottoihin sisältyi 87 kommenttia, joissa jotain aluetta kannatettiin tai sen rajausta toivottiin laajennettavan. Neutraaleja näkemyksiä tai supistusehdotuksia oli 38, ja 65 ehdotusta koski kokonaisen alueen poistoa.

Lausuntoihin ja kannanottoihin sisältyi yhteensä 27 ehdotusta aivan uusista alueista. Lisäksi haluttiin, että 11 inventoinnissa poistettavaksi ehdotetun maisemakohteen arvoluokka palautettaisiin valtakunnalliseksi.

Ympäristöministeriön julkaisemassa yhteenvedossa tehdään yksityiskohtaisesti selkoa lausuntojen ja kannanottojen sisällöstä kunkin maisema-alueen osalta. Valmistelun seuraavassa vaiheessa on tarkoitus syventyä tarkemmin kaikkiin maisema-alueita koskeviin huomioihin. Mahdollisten aluelaajennusten ja uusien kohteiden osalta tehdään erilliset selvitykset ja uusi kuuleminen.

Valmistelun yhteydessä ilmenneisiin kysymyksiin ja huolenaiheisiin on koottu vastauksia ympäristöministeriön rahoittamassa ja Etelä-Suomen ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten tuottamassa julkaisussa MAISEMA – opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun.

Lisätietoja:

Suunnittelija Sonja Forss, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 120, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 166, etunimi.sukunimi@ym.fi

maisema_lausuntoyhteenveto_taulukko
Lausunnonantajien ja kannanottajien suhtautuminen päivitysinventoinnissa ehdotettuihin maisema-alueisiin.

 

  • FI
  •  
  • SV