YVA-menettelyä edellyttävien hankkeiden päivitetty luettelo voimaan 1.2.

Uutinen 31.1.2019 klo 12.49

Noin puolia hankeluettelon kohdista muutetaan. YVA-direktiivin mukaiseksi muutetaan osa luonnonvarojen ottoa ja käsittelyä koskevista hankkeista, metalliteollisuuden, kemianteollisuuden sekä energian ja aineiden siirtoa koskevat hankkeet sekä osa jätehankkeista. Osalle hankkeista muutos merkitsee tiukennuksia, osalle taas lievennyksiä nykytilaan verrattuna.

YVA-menettelyn soveltamista selkeytetään bioetanolin ja bioöljyn valmistuksessa sekä uraanin talteenotossa sivutuotantona. Uraanin koetoiminta rajataan koskemaan vain laboratoriossa tai koerikastamossa tapahtuvaa pienimuotoista käsittelyä. Ydinlaitoksia koskevien hankkeiden terminologiaa ajantasaistetaan. Tuulivoimahankkeiden kokonaistehorajaa korotetaan. 

Uusina hankkeina hankeluetteloon lisätään kalankasvatus, turkiseläinten pito, toriumin louhinta, talteenotto, rikastaminen ja käsittely sekä Suomen ja Viron kahdenvälisen sopimuksen edellyttämä Suomen ja Viron väliset tunnelit.

Mikäli hanketta koskien on ennen 1.2.2019 annettu YVA-lain mukainen yksittäistapauspäätös YVA-menettelyn soveltamisesta, sovelletaan siihen lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun hanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta tai kaavoituksen yhteydessä tehtävästä ympäristövaikutusten arviointia koskevasta suunnitelmasta on ennen 1.2.2019 kuulutettu julkisesti sekä silloin, kun hanketta koskevasta lupahakemuksesta on kuulutettu julkisesti tai sille on myönnetty lupa ennen 1.2.2019.