Ympäristöministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännöksiä yhdenmukaistetaan

Uutinen 31.10.2019 klo 15.02

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle hallituksen esityksen ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta. Esityksellä muutettaisiin 29:ää lakia, jotta lakien erityisesti valituslupaa koskevat muutoksenhakusäännökset olisivat yhdenmukaiset hallintoasioiden muutoksenhakua koskevan yleislain kanssa, joka tulee voimaan vuoden 2020 alussa.

Jo nykyisinkin valtaosa ympäristöministeriön hallinnonalalla tehtävistä päätöksistä kuuluu valitusluvan piiriin haettaessa korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutosta hallinto-oikeuden päätökseen. Ehdotetut lainmuutokset vahvistaisivat tätä pääsääntöä, sillä valituslupamenettely laajentuisi eräisiin jätelain, luonnonsuojelulain ja asumisen tukia koskeviin päätöksiin.

Lisäksi mastoliikennelakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnalla olisi mahdollisuus periä maksu kilpailuja ja harjoituksia koskevissa lupa-asioissa.

Lainmuutokset tulisivat voimaan 1.1.2020.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 029 525 0255, etunimi.sukunimi@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV