Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2017 alusta voimaan tulevat säädökset

Uutinen 22.12.2016 klo 9.21

Ympäristöministeriön hallinnonalalla tulee 1.1.2017 voimaan seuraavia uusia säännöksiä:

Asuminen

Tulorajat valtion tukemiin vuokra- ja osaomistusasuntoihin pääkaupunkiseudulla. Tulorajat koskevat uusia asukkaita ja niitä asukasvalintapäätöksiä, jotka tehdään vuoden alusta lukien. Tulot tarkistetaan jatkossa myös asuntoa vaihdettaessa, jos asunnonvaihto tapahtuu asukkaan omasta tahdosta.

Yleishyödyllisyyssäännösten muuttaminen. Jatkossa korkotukilainaa vuokra-asuntojen rakentamiseen voivat saada myös yleishyödylliseksi nimeämättömät yhtiöt. Samalla talon omistajan lainansaajayhteisöön sijoittamille varoille laskettu tuotto puolitetaan nykyisestä, ja yleishyödyllisten yhteisöjen valvontaa koskevia säännöksiä tarkennetaan.

Erityisryhmien investointiavustusten käyttöalan laajentaminen. Avustusta voidaan jatkossa myöntää myös sellaisille palvelutalojen yhteydessä oleville palvelutiloille, jotka on mitoitettu talon asukkaiden ohella muillekin alueella asuville erityisryhmille. Samalla selkeytetään avustusjärjestelmää ja parannetaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden oikeusturvaa.

Uusi laki ja asetus korjausavustuksista. Uuden lain mukaisilla avustuksilla edistetään asuinrakennusten esteettömyyttä ja parannetaan iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia asua kotona. Avustukset myöntää jatkossa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Purkuavustuksia koskeva asetusmuutos. Nostetaan aravalainoitettujen vuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävien avustusten enimmäisosuutta ja lievennetään edellytyksiä saada avustusta väestöltään vähenevillä alueilla.

Rakentaminen

Valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskevat maankäyttö- ja rakennuslain muutokset

Maankäyttö- ja rakennuslakiin on lisätty säännökset ilmoitus- ja neuvottelumenettelystä jota sovelletaan, kun Suomen alueelle laadittavalla kaavalla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia toisen valtion alueelle. Lain muutoksella täydennetään tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin ja Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa. Valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskevat muutokset tulevat voimaan 1.1.2017.

Lisätietietoa: hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta p. 0400 143 952

Kaikki sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ym.fi