Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2018 alusta voimaan tulevat säädökset

Uutinen 20.12.2017 klo 11.50

Ympäristöministeriön hallinnonalalla tulee 1.1.2018 voimaan seuraavia säännöksiä:

Uusi asetus jätteiden hyötykäytöstä maarakentamisessa. Asetus helpottaa jätteiden käyttöä kohteissa, joissa jäte voi korvata luonnon kivi- ja maa-ainesta.  Asetuksen tavoitteena on tehdä jätteestä rakennustuotetta korvaavaa materiaalia.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Else Peuranen, p. 02952 50225, etunimi.sukunimi@ym.fi

Uusi asetus raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista. Asetuksella määritellään ampuma- ja harjoitusalueiden raskaiden aseiden ampumatoiminnan ja räjäytysten melutason ohje- ja toimenpideraja-arvot. Arvot vaihtelevat alueen ja rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Lisätietoja: ympäristöneuvos Ari Saarinen, p. 050 413 7664, etunimi.sukunimi@ym.fi

Muutoksenhaku ympäristöasioissa. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitettaessa vaaditaan valituslupa lähes kaikissa ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä. Valituslupaa on haettava, jos aikoo valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Uudistus ei koske valtioneuvoston päätöksiä.

Lisätietoja: lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 0295 250 255, etunimi.sukunimi@ym.fi

Asetus rakennuksen energiatodistuksesta. Asetus muodostaa yhdenmukaisen kokonaisuuden rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön kanssa ja kannustaa määräystasoa energiatehokkaampaan rakentamiseen.

Lisätietoja: ympäristöneuvos Maarit Haakana, p. 0295 250 069, etunimi.sukunimi@ym.fi

Polttoaineteholtaan vähintään 1 mutta alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköitä, sekä niiden muodostamia energiantuotantolaitoksia koskeva ympäristönsuojelulain muutos ja uusi valtioneuvoston asetus. Sääntelymuutoksilla pannaan kansallisesti täytäntöön keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiiviin vaatimukset. Ympäristönsuojelulain muutosten myötä rekisteröintivelvollisuus laajenee kattamaan kaikki polttoaineteholtaan vähintään 1 megawatin energiantuotantolaitokset. Lisäksi energiantuotantolaitosten rekisteröinnin määräaika lyhenee 90 päivästä 30 päivään. Uudessa valtioneuvoston asetuksessa säädetään direktiivin mukaiset päästöraja-arvot ja tarkkailuvelvoitteet, sekä kansallisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Lisätietoja:
Uusi valtioneuvoston asetus: erityisasiantuntija Sami Rinne, 0295 250 361
Ympäristönsuojelulain muutokset: Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi, 0295 250 072

TRAFI ja työkoneiden markkinavalvonta. Ympäristönsuojelulain muutoksella Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI:sta tulee EU-asetuksen mukainen työkoneiden moottoreiden pakokaasupäästöjen markkinavalvontaviranomainen ja moottorien tyyppihyväksyntäviranomainen.

Lisätietoja: hallitusneuvos Oili Rahnasto, p 0295 250 244

Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kuuluvia asetuksia

Uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Asetuksella laajennetaan yksinkertaistetussa mitoituksessa puukerrostalojen käyttötarkoituksia, helpotetaan suojaamattoman massiivisen puun käyttöä puukerrostalojen sisäpinnoissa ja mahdollistetaan yhden portaan uloskäytävät nykyistä korkeammissa asuinrakennuksissa.

Lisätietoja: Yli-insinööri Jorma Jantunen, p. 0295 250 105, etunimi.o.sukunimi@ym.fi

Rakennusten energiamuotokertoimet. Asetuksella uudistetaan rakennusten energiamuotokertoimet. Asetus on osa lähes nollaenergiarakentamisen säädöspakettia.

Lisätietoja: Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, p. 0295 250 114, etunimi.sukunimi@ym.fi

Uusi asetus savupiippujen paloturvallisuudesta. Asetus koskee savupiippujen uudisasentamista ja korjaamista ja niiden suunnittelua. Tavoitteena on pienentää savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä käytön ja huollon puutteista ja käyttövirheistä johtuvien vahinkotapahtumien määrää.

Lisätietoja: Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, p. 02952 50122, etunimi.sukunimi@ym.fi

Uusi asetus ääniympäristöstä. Asetuksella määritellään uusia raja-arvoja tai vaatimuksia muun muassa rakennusten ääneneristävyyteen, melun- ja tärinäntorjuntaan sekä ääniolosuhteisiin. Lisäksi säädetään virkistykseen käytettävien piha- ja oleskelualueiden sekä oleskeluun käytettävien parvekkeiden ääniolosuhteista.

Lisätietoja: ympäristöneuvos Ari Saarinen, p. 050 413 7664, etunimi.sukunimi@ym.fi

Uusi asetus esteettömästä rakentamisesta. Asetus selkeyttää esteettömään rakentamiseen liittyviä vaatimuksia ja vähentää kuntien välisiä tulkintaeroja. Asetuksella täsmennetään useita esteettömään rakentamiseen liittyviä mittoja, jotka ovat olleet tähän saakka tulkinnanvaraisia.

Lisätietoja: yliarkkitehti Niina Kilpelä, p. 02952 50019, etunimi.sukunimi@ym.fi

Uusi asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Asetuksen mukaan lupaa edellyttävälle rakennushankkeelle on laadittava kosteudenhallintaselvitys.

Lisätietoja: yli-insinööri Katja Outinen, p. 02952 50217, etunimi.sukunimi@ym.fi

Asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista. Asuinhuoneiston huoneistoalan on oltava myös jatkossa vähintään 20 neliömetriä. Opiskelija-asunnoissa voi oma tila kuitenkin olla 16 neliömetrin suuruinen, kunhan yhteisillä tiloilla samassa rakennuksessa lisätään käytettävissä olevaa tilaa.

Lisätietoja: yliarkkitehti Pekka Lukkarinen, p. 0295 250171, etunimi.sukunimi@ym.fi

Asetus rakennusten käytöturvallisuudesta. Asetus täsmentää erityisesti portaita, kaiteita ja käsijohteita koskevia suosituksia.

Lisätietoja: yliarkkitehti Pekka Lukkarinen, p. 0295 250171, etunimi.sukunimi@ym.fi

Asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta sekä asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta. Sisäilmaston laatua koskevat vaatimukset pysyvät nykytasoa vastaavina, mutta uusi asetus joustavoittaa säännöksiä ja antaa suunnittelulle enemmän vapauksia. Asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta pyrkii edistämään energiatehokkaiden rakennusten rakentamista kustannustehokkaasti. Vaatimustason nostotarve on asuinrakennusten osalta hyvin maltillinen, mutta liike- ja toimistorakennusten osalta jo merkittävä.

Lisätietoja: rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, p. 0295 250 114, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöministeriön asetus vesi- ja viemärilaitteistoista. Tavoitteena on turvata puhdas vesi ja laitteiston turvallinen käyttö. Lisäksi halutaan estää vesivahingot ja vuodot, jotka voivat aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita ja terveyshaittoja.

Lisätietoja: yli-insinööri Kaisa Kauko, p. 0295 250 121, etunimi.sukunimi@ym.fi