Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys valmis – 183 kohteesta kuullaan 18.1.–19.2.2016

Tiedote 15.1.2016 klo 8.55
Arvokas maisema-alue. Muonio Toras-Sieppi.jpg
Muonion Toras-Siepin maisemaa. ©  Tapio Heikkilä

Tiedoteessa muokattu 26.1. ympäristöselostus-sana muotoon SOVA-lain 3 §:n mukainen ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristöministeriö esittää 183 kohdetta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Juuri valmistuneen päivitysinventoinnin myötä maisema-alueiden joukkoon on ehdolla 59 uutta aluetta. Niistä suuri osa sijaitsee Ylä-Lapissa, missä saamelaiskulttuurin ja poronhoidon maisemakokonaisuudet nostetaan maisemiemme helmien valikoimaan. Ympäristöministeriö asettaa inventoinnin julkisesti kuultavaksi 18.1.–19.2.2016.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen (1995) mukaan Suomessa on nyt 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Ympäristöministeriön johdolla maisema-alueita on inventoitu vuosina 2010–2015 , ja alueiden valikoima, arvoluokat sekä rajaukset on tarkistettu. Hanke on ollut tarpeen, sillä edellisestä inventoinnista kuluneen 20 vuoden aikana maaseutu, maaseudun elinkeinot sekä maisemanhoitoa ohjaavat säädökset ovat muuttuneet sekä tietoisuus maisemista on kohentunut.

Päivitysinventointien tuloksena valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden valikoimasta on putoamassa muutamia kohteita. Myös monien vanhojen kohteiden rajauksia esitetään muutettaviksi.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Uudessa inventoinnissa on otettu viljelymaisemien ohella huomioon myös saaristoelinkeinoihin, metsä- ja erätalouteen sekä poronhoitoon liittyvät kulttuurimaisemat. Valtakunnallisesti arvokkaissa maisema-alueiden valikoimassa korostuvat perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset maisemakokonaisuudet kylineen, luonnonalueineen ja historiallisine kohteineen.

Osa maisema-alueista on nimetty maisemanähtävyyksiksi. Ne ovat hyvin tunnettuja, maisemaltaan ainutkertaisia ja kulttuurihistoriallisesti huomattavia kohteita, joissa erityistä huomiota kiinnitetään maisemakuvaan ja luonnonpiirteisiin. Maisemanähtävyydet ovat usein myös vetovoimaisia matkailukohteita.

Maisema-alueilla pyritään turvaamaan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen. Maisemien vaalimisen keinot perustuvat vapaaehtoisuuteen, eri tukijärjestelmiin ja maankäytön suunnitteluun.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että maisema-alueet merkitään maakuntakaavoihin ohjeeksi alemmanasteiselle kaavoitukselle. Maisema-alueille on mahdollista perustaa luonnonsuojelulain mukaisia maisemanhoitoalueita paikallisen aloitteellisuuden myötä. Maisema-alueiden maisemanhoidolle tärkeitä ovat myös maatalouden ympäristökorvauksiin liittyvät säädökset sekä erilaiset hankerahoitukset. Maisema-alueiden määrittely toteuttaa Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen tavoitteita.

Kerro mielipiteesi maisema-alueista

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ehdotuksista maisema-alueiksi. Kuuleminen alkaa 18.1.2016 ja se jatkuu 19.2.2016 asti. Samassa yhteydessä järjestetään sidosryhmille ja viranomaisille lausuntokierros. Ympäristöministeriö toivoo saavansa mielipiteitä ja kannanottoja ehdotettujen maisema-alueiden kuvauksista ja aluerajauksista sekä hankkeeseen liittyvästä SOVA-lain 3 §:n mukaisesta ympäristövaikutusten arvioinnista.

Päivitysinventoinnin tuloksia esittelevät aineistot ovat virallisesti esillä ympäristöministeriössä, internetsivulla (linkki alla), ja lisäksi ne ovat nähtävillä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskuksissa) sekä asianomaisissa kunnissa. Kannanotot lähetetään ELY-keskuksiin.

Päivitysinventoinnit on tehty maakunnittain ELY-keskusten johdolla, alueellisten yhteistyöryhmien tukemana. Valtakunnallisen koosteen hankkeesta on tehnyt ympäristöministeriön asettama Maisema-alueiden päivitysinventointien ohjaus- ja arviointityöryhmä (MAPIO), joka on myös vastannut maakunnittain tehtyjen inventointien ohjaamisesta.

Kuvia medialle käytettäväksi aiheeseen liittyviin juttuihin

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 166, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ylitarkastaja Hanne Lohilahti, ympäristöministeriö, p. 0295 250 374, etunimi.k.sukunimi@ymparisto.fi

Suunnittelija Sonja Forss, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 120, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Yhteystiedot kuulemispalautetta varten:

ym.fi/maisemakuuleminen