Valtionavustus öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin

Uutinen 22.3.2019 klo 12.32

Ympäristöministeriö voi myöntää valtionavustusta Suomessa toimiville voiteluöljyjätehuoltoa harjoittaville yrityksille vuosina 2019 ja 2020. Avustusten tavoitteena on edistää öljyjätteen kattavaa valtakunnallista keräämistä ja toimittamista asianmukaiseen käsittelyyn. Valtiontukiohjelmaan on varattu yhteensä 3 000 000 euroa. Avustukset myönnetään valtion talousarvion momentilta 35.10.65 (öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto).

Avustuksilla edistetään öljyjätehuoltoa harjoittavien yritysten investointeja öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin. Avustusten toivotaan myös käynnistävän hankkeita, jotka edistävät öljyjätteen keräämistä erityisesti kaupunkiseutujen ulkopuolelta sekä erilaatuisten öljyjätteiden pitämistä erillään. Lisäksi avustuksilla pyritään lisäämään tietoisuutta öljyjätteen talteenotosta ja toimittamisesta keräykseen. Valtiontukiohjelma ehkäisee siten öljyjätteen päätymistä epäasianmukaiseen käsittelyyn tai ympäristöön.

Avustuksen ensimmäinen hakuaika on 22.3.–26.4.2019. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Tarkemmat ohjeet valtionavustuksen hakemisesta, myöntämisperusteista ja maksamisesta ovat öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin myönnettävän valtionavustuksen hakuohjeessa. Linkki hakuohjeeseen ja muihin avustukseen liittyviin materiaaleihin on tämän tekstin lopussa.

Tehokas talteenotto ja keräys vähentävät ympäristö- ja terveyshaittoja

Öljyjätettä muodostuu käytöstä poistetuista voiteluaineista esimerkiksi moottoriajoneuvojen ja työkoneiden korjaamoissa, maataloudessa, teollisuudessa, aluksilla ja kotitalouksissa. Öljyjäte on vaarallista jätettä, joka voi sisältää terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita. Jotkut öljyjätteen sisältämistä haitallisista aineista ovat maaperässä hyvin kulkeutuvia ja voivat aiheuttaa maaperän tai pinta- tai pohjaveden pilaantumista. Öljyjätteen laittoman polton yhteydessä pääsee ilmaan öljyjätteen sisältämiä haitallisia aineita, pienhiukkasia sekä epätäydellisessä palamisessa muodostuvia haitallisia yhdisteitä. Terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi on tärkeää, että syntyvät öljyjätteet kerätään tehokkaasti talteen ja ohjataan asiamukaiseen käsittelyyn.

Green deal -sopimus valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä

Ympäristöministeriö ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry solmivat 7.3.2019 green deal -sopimuksen valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä. Sopimuksen tavoitteena on edistää öljyjätteen keräystä ja kierrätystä. Valtionavustusta öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin voidaan myöntää vain yritykselle, joka on liittynyt green deal -sopimukseen tekemällä sopimuksessa tarkoitetun sitoumuksen. Sopimukseen voivat liittyä kaikki öljyjätehuoltoa harjoittavat yritykset.

Sovellettavat säännökset

Valtionavustusta myönnetään öljyjätemaksusta annetun lain (894/1986) 7 §:n 1 momentin, valtionavustuksesta öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin annetun valtioneuvoston asetuksen (5/2019) sekä valtionavustuslain (688/2001) nojalla. Valtionavustusta myönnetään vähämerkityksisenä tukena eli niin sanottuna de minimis -tukena noudattaen komission asetusta (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen. Valtionavustus on harkinnanvarainen eli ympäristöministeriö päättää valtionavustuksen myöntämisestä hakijan toimittaman hakemuksen perusteella. Avustuksen myöntämisessä noudatetaan myös taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annettua lakia (429/2016).

Avustuksen käyttötarkoitus ja määrä

Avustusta voidaan myöntää:

  1. investointeihin laitteisiin tai välineisiin, joita tarvitaan öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen tai varastointiin;
  2. kehitys- tai käynnistyshankkeisiin, jotka edistävät öljyjätteen keräämistä erityisesti kaupunkiseutujen ulkopuolelta tai erilaatuisten öljyjätteiden pitämistä erillään;
  3. öljyjätteen keräykseen liittyviin tiedotuskampanjoihin, joilla edistetään tietoisuutta öljyjätteen talteenotosta ja toimittamisesta asianmukaisesti kerättäväksi.

Myönnettävän avustuksen määrä on 50 prosenttia investoinnin, hankkeen tai tiedotuskampanjan hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen hakemuksesta toteutuneiden kustannusten perusteella. Avustuksen kohteena oleva investointi, hanke tai tiedotuskampanja on toteutettava 15.11.2019 mennessä. Avustus myönnetään EU:n valtiontukisääntöjen mukaisena vähämerkityksisenä tukena eli de minimis -tukena. Yhdelle yritykselle myönnettyjen vähämerkityksisten tukien kokonaismäärä voi olla enintään 200 000 euroa kolmen peräkkäisen verovuoden aikana.

Tietosuoja

Avustushakemuksia ja maksatushakemuksia käsitellessään ympäristöministeriö käsittelee henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan ympäristöministeriön tietosuojasivulla.

Valtionavustukseen liittyvät materiaalit

Lainsäädäntö

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö
asiantuntija Eini Lemmelä
etunimi.sukunimi@ym.fi
p. 050 522 6868

  • FI
  •  
  • SV