Vesijohdoista aiheutuvat haju- ja makuhaitat: kysymyksiä ja vastauksia

Uutinen 8.7.2014 klo 17.42

Rakennusten uudet muoviset vesijohdot ovat aiheuttaneet paikoin tavanomaisesta poikkeavaa hajua ja makua talousveteen. Ympäristöministeriö on koonnut muiden viranomaisten kanssa esiin nousseita kysymyksiä ja vastauksia aiheeseen liittyen tälle sivulle.

Haju- ja makuhaitoista on tullut yksittäisiä ilmoituksia eri puolilta Suomea. Havainnot on tehty uusissa tai vastikään putkiremontoiduissa rakennuksissa.

Havaintojen johdosta ympäristöministeriö on teettänyt VTT Expert Service Oy:llä selvityksen, jonka mukaan kahden eri valmistajan tiettyjen muovisten PEX-putkierien putket eivät täytä vaadittavaa teknistä tasoa.

Poikkeamia on havaittu seuraavissa tuote-erissä:

  • Altech PEX-A -25M (Sani) LVI nr.: 2012452 (putken koko 15 mm x 2,5 mm)
  • Wirsbo-PEX NKB 100m ART 1033879 14-3-7 107 29 2921 (putken koko 15 mm x 2,5 mm)

Ympäristöministeriö on tiedottanut asiasta kyseisten tuotteiden valmistajille sekä teettää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa jatkoselvityksiä, jotta esimerkiksi haittojen laajuudesta ja syistä saadaan lisätietoja.

Tuotteiden valmistajat vastaavat tuotteiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä.

Terveyshaittoja ei todettu

Vesijohtomateriaaleista liukenee veteen aina jonkin verran epäpuhtauksia. PEX-muoviputkista tiedetään liukenevan veteen yhdisteitä, jotka ovat helposti aistinvaraisesti havaittavissa.

Kyseisissä tapauksissa talousveden poikkeava haju ja maku ovat olleet selvästi huomattavissa. Näyttöä terveydellisestä vaarasta ei tällä hetkellä ole, mutta kaikkien vedessä esiintyvien aineiden vaikutuksia ei tunneta.

Alle on koottu esiin nousseita kysymyksiä ja vastauksia putkien teknisiin ominaisuuksiin ja putkiremontteihin liittyen. Ympäristöministeriö vastaa rakennustuotteita koskevaan lainsäädäntöön ja tekniseen hyväksyntään liittyvistä kysymyksistä, sosiaali- ja terveysministeriö talousveden laatuvaatimuksiin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) epäpuhtauksien terveysvaikutuksiin liittyvistä kysymyksistä.

Sivua päivitetään tarpeen mukaan, kun asiasta saadaan lisätietoa.

Kysymyksiä ja vastauksia:

1. Mitä ongelmia putkissa on havaittu?

Yksittäisiä ilmoituksia poikkeavista maku- ja hajuhaitoista on tullut parin viime vuoden aikana viranomaisille eri puolilta Suomea. Tästä syystä ympäristöministeriö teetti VTT Expert Service Oy:llä selvityksen, jonka mukaan kahden eri valmistajan tiettyjen muovisten PEX-putkierien putket eivät täytä vaadittavaa teknistä tasoa.

Poikkeamia on havaittu seuraavissa tuote-erissä:

  • Altech PEX-A -25M (Sani) LVI nr.: 2012452 (putken koko 15 mm x 2,5 mm)
  • Wirsbo-PEX NKB 100m ART 1033879 14-3-7 107 29 2921 (putken koko 15 mm x 2,5 mm)

Testatuista putkista liukeni veteen epäpuhtauksia, jotka aiheuttivat haju- ja makuhaittaa. Selkeästi poikkeava maku on tässä tapauksessa muovimainen, liuotinmainen tai karvas.

2. Mitä tehdä, jos omassa talossa on käytetty edellä mainittuja putkia?

Muovisia PEX-putkia on käytetty Suomessa vesijohtoina 1980-luvulta alkaen. Poikkeavista maku- ja hajuhaitoista on tullut yksittäisiä ilmoituksia eri puolilta Suomea parin viime vuoden ajan koskien nyt testattuja putkia.  Mikäli rakennus on uusi tai siihen on tehty juuri linjasaneeraus (putkiremontti), on mahdollista, että rakennuksessa on käytetty juuri näitä kyseisiä putkia.  Jos vedessä on selkeästi normaalista poikkeava haju tai maku, kannattaa asia tarkistaa.

Mikäli kyseisiä putkia on käytössä ja vedessä poikkeava haju- tai maku, taloyhtiön asukkaan kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään tai huoltoyhtiöön syyn selvittämiseksi. Pientalon omistajan kannattaa olla itse suoraan yhteydessä rakentamisesta tai linjasaneerauksesta vastanneeseen urakoitsijaan tai mikäli putkien asentamisen on tehnyt itse, suoraan putkien myyjään tai valmistajaan.

Tarvittaessa taloyhtiö tai pientalon omistaja voi otattaa vesinäytteitä ja olla niiden perusteella yhteydessä vesilaitokseen selvittääkseen veden laadun.

Jos taloyhtiön toimenpiteet eivät ole riittäviä tai jos urakoitsijan kanssa ei päästä sopimukseen asiasta, voi ottaa yhteyttä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen eli terveystarkastajaan.

Jos vedessä ei kuitenkaan ole voimakasta vierasta, esimerkiksi liuotinmaista hajua tai makua, ei ole tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, vaikka veden johtamiseen olisi käytetty edellä mainittuja putkia.

3. Kuka vastaa virheellisten putkien vaihtamisesta?

Vesi, jossa on epätavanomaista hajua tai makua, ei ole käyttötarkoitukseensa soveltuvaa. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tällaisessa tapauksessa antaa suosituksen olla käyttämättä vettä talousvetenä ja suosituksen, että kiinteistön vesijohdot tulisi vaihtaa uusiin.

Jos putkista liukenee juomaveteen hajua ja makua, ne eivät täytä MRL 117 c §:n olennaisia teknisiä vaatimuksia eivätkä ole kelpoisia rakentamisessa käytettäväksi.

Jos rakennushankkeeseen ryhtynyt havaitsee, että rakentamisessa on käytetty nyt kysymyksessä oleviin tuote-eriin kuuluvia PEX-putkia, hänellä on oikeus vaatia virheelliset putket korjattavaksi.

Siinä tapauksessa taloyhtiön asukkaan kannattaa olla ensin yhteydessä taloyhtiön hallitukseen tai isännöitsijään asiasta, jotta taloyhtiö voi yhdessä hoitaa asiaa. Pientalossa asuvan kannattaa olla suoraan urakoitsijaan tai vaihtoehtoisesti tuotteiden valmistajaan tai maahantuojaan.

Yleisten sopimusehtojen (YSE) virheiden korjausvastuu on urakoitsijalla. Takuuaika kestää kaksi vuotta vastaanottotarkastuksesta. Urakoitsijalla on kymmenen vuoden ajan vastuu asioista, jotka johtuvat urakoitsijan työn tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta tai työn laiminlyönnistä.

Mahdollisuudet korvauksiin tai putkien vaihtamiseen kannattaa selvittää myös suoraan valmistajilta.

4. Mitä tehdä, jos rakennus on rakenteilla tai juuri valmistunut ja asennettuna on edellä mainittuja putkia?

Asia kannattaa ottaa esille mahdollisimman pian urakoitsijan kanssa tai viimeistään loppukatselmuksessa, johon osallistuvat rakennushankkeeseen ryhtynyt, urakoitsija, rakennusvalvontaviranomainen (rakennustarkastaja), vastaava rakennusmestari sekä valvoja.

Jos rakentamisessa on käytetty nyt kysymyksessä oleviin tuote-eriin kuuluvia PEX-putkia, hänellä on oikeus vaatia virheelliset putket vaihdettaviksi. PEX-putket, joista liukenee juomaveteen hajua ja makua, eivät täytä MRL 117 c §:n olennaisia teknisiä vaatimuksia eivätkä ole kelpoisia rakentamisessa käytettäväksi.

Jos taloyhtiön toimenpiteet eivät ole riittäviä tai jos urakoitsijan kanssa ei päästä sopimukseen asiasta, voi ottaa yhteyttä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen (terveystarkastaja).

5. Jos vedessä on selvästi poikkeava maku- tai hajuhaitta, voiko vettä juoda tai käyttää muuten?

Putket ovat aiheuttaneet veteen tavanomaisesta poikkeavaa ja selvästi havaittavissa olevaa hajua ja makua. Vieras haju ja maku johtuvat muoviputkista veteen liuenneista yhdisteistä.

Kaikista vesijohtomateriaaleista liukenee veteen pieniä määriä kemikaaleja. PEX-putkista tiedetään liukenevan veteen monia erilaisia yhdisteitä, joista osalla aistinvaraisesti havaittavissa oleva pitoisuus vedessä on paljon pienempi kuin terveydelle haitalliseksi todetut pitoisuudet. Tällainen on esimerkiksi yksi yleisimmin muoviputkista veteen liukeneva yhdiste MTBE.

Kaikkia muovituotteista veteen liukenevia yhdisteitä ei saada selville edes laboratoriotutkimuksilla. Niidenkin yhdisteiden, joita laboratoriotutkimuksissa havaitaan, pitoisuuksien perusteella ei yleensä pystytä arvioimaan mahdollista terveyshaittaa, koska yhdisteiden ominaisuuksista on saatavilla tietoa hyvin vähän.

Yhdisteiden liukeneminen putkesta veteen vähenee ajan myötä. Tutkimustuloksia siitä, kuinka kauan yhdisteitä liukenee siinä määrin, että veteen aiheutuu hajua tai makua, ei kuitenkaan ole.

Yhdisteiden pitoisuudet lisääntyvät, kun vettä ei käytetä ja vesi seisoo putkistossa. Lämpimässä käyttövedessä pitoisuudet ovat suuremmat kuin kylmässä talousvedessä.

Lainsäädännön mukaan talousvedessä (kylmä käyttövesi) ei saa esiintyä epätavallista hajua tai makua, joka ei ole veden käyttäjien hyväksyttävissä. Kylmä vesi, jossa kohtuullisen juoksutusajan jälkeenkin on selvästi erotettavissa oleva epätavanomainen haju tai maku, ei täytä sosiaali- ja terveysministeriön antaman talousvesiasetuksen 4 §:n vaatimusta siitä, että se olisi käyttötarkoitukseensa soveltuvaa. Vaikka tällaisesta vedestä aiheutuva terveyshaitta on epätodennäköinen, maku- ja hajuhaittoja aiheuttavia putkieriä ei voi suositella käytettäväksi kylmän talousveden tai lämpimän käyttöveden johtamiseen jo senkään takia, etteivät ne täytä rakentamiselle asetettuja olennaisia teknisiä vaatimuksia, eivätkä siten ole kelpoisia rakentamisessa käytettäväksi.

Jos vedessä ei ole voimakasta vierasta, esimerkiksi liuotinmaista hajua tai makua, ei ole tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, vaikka veden johtamiseen olisi käytetty edellä mainittuja PEX-putkia.

Myös VTT:n raportin mukaan maku- ja hajuhaittariskin takia edellä mainittuja PEX-putkieriä ei voi suositella käytettäväksi kylmän tai lämpimän juomaveden johtamiseen.

6. Mistä tunnistaa poikkeavan maku- tai hajuhaitan?

Poikkeava maku on tässä tapauksessa muovimainen, liuotinmainen tai karvas.

7. Voidaanko olla varmoja, että putket ovat turvallisia, mikäli vedessä ei ole selkeää maku- tai hajuhaittaa?

Jos vedessä ei ole putkista aiheutuvaa selvästi havaittavaa vierasta makua tai hajua, putkista aiheutuvan terveyshaitan todennäköisyys on pieni.

8. Mitä terveystarkastaja voi tehdä asialle?

Haju ja maku kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön antaman talousvesiasetuksen laatusuosituksiin.

Asetuksen mukaan talousveden on oltava käyttäjien hyväksyttävissä eikä siinä saa olla epätavallista hajua tai makua.

Jos talousvesi ei vastaa laatusuositusta, kunnan terveydensuojeluviranomaisen velvollisuutena on selvittää, voiko veteen liittyä terveyshaittaa.

Veteen liuenneiden haju- tai makuhaittaa aiheuttavien yhdisteiden pitoisuuksia voidaan tutkia määrittämällä vedestä haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). Kemiallista yhdistettä, joka aiheuttaa talousveden haju- tai makuhaitan, ei kuitenkaan välttämättä saada selville edes laboratoriotutkimuksilla, eikä todettujen aineiden pitoisuuksien perusteella pystytä määrittämään, voiko niistä aiheutua terveydellistä haittaa.

Jos on todennäköistä, että talousveden haju- tai makuhaitta johtuu uuden tai juuri linjasaneeratun rakennuksen PEX-muoviputkista, eikä esimerkiksi pilaantuneesta maasta muovisiin vesijohtoihin putkiin liukenevista yhdisteistä, ei yleensä ole tarpeen tehdä lisätutkimuksia veteen liuenneiden yhdisteiden määrittämiseksi. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi pelkän haju- tai makuhaitan perusteella antaa suosituksen olla käyttämättä vettä talousvetenä ja suosituksen, että kiinteistön vesijohdot tulisi vaihtaa uusiin.

Koska terveyshaittaa ei yleensä pystytä osoittamaan, ei kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä kiinteistön omistajaa ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi. Veden käyttäjille on kuitenkin tiedotettava poikkeavasta veden laadusta ja sen merkityksestä

Kylmä vesi, jossa kohtuulliseksi katsottavan juoksutuksen jälkeenkin on selvästi erotettavissa oleva epätavanomainen haju tai maku, ei täytä talousvesiasetuksen 4 §:n vaatimusta siitä, että se olisi ”myös muuten käyttötarkoitukseensa soveltuvaa”.

9. Mitä rakennusvalvonta voi tehdä asialle?

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan voimassa olevia säännöksiä. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.  

Jos kunnan rakennusvalvontaviranomainen havaitsee, että rakentamisessa käytetään rakennustuotteita, jotka eivät täytä olennaisia teknisiä vaatimuksia, on rakennusvalvontaviranomaisen huomautettava asiasta hankkeeseen ryhtyvälle, joka on viime kädessä vastuussa siitä, että käytetyt rakennustuotteet ovat niitä koskevien vaatimusten mukaisia. Rakentamiseen voidaan käyttää vain rakennustuotteita, jotka ovat terveellisiä ja turvallisia.

10. Mihin toimiin viranomaiset ovat ryhtyneet asiassa?

Ympäristöministeriö on tiedottanut asiasta kyseisten tuotteiden valmistajille. Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää THL:n avulla terveydellisiä kysymyksiä. Lisäksi ministeriöt ovat tiedottaneet asiasta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (elyt) sekä aluehallintovirastoille (avit).

Ympäristöministeriössä on valmisteilla maankäyttö- ja rakennuslain muutos ei CE-merkittyjen rakennustuotteiden markkinavalvonnan järjestämiseksi sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain ja asetuksen muutokset.

Ympäristöministeriö on tilannut ja vastaanottanut VTT:ltä jatkotutkimuksen PEX-putkien ominaisuuksista. Tutkimuksessa selvitettiin koostumustietojen, kemiallisen tutkimuksen sekä aistinvaraisella tutkimuksen avulla samojen valmistajien eri valmistuserän 22 x 3,0 mm kokoisten putkien ominaisuuksia.

Golan Plastics Productsin tutkitut putket eivät tutkimuksen mukaan täytä tutkituilta osin standardin SFS 2335 vaatimuksia eivätkä sovellu kylmän talousveden johtamiseen. Ministeriön saaman tiedon mukaan Golan Plastics Productsin kyseisen putken maahantuonti on lopetettu.

Uponorin tutkitut putket täyttävät osittain tutkituilta osin standardin SFS 2335 vaatimukset ja soveltuvat täten kylmän talousveden johtamiseen. Lisäksi tutkitun putkierän valmistamisen jälkeen Uponor on täsmentänyt tuotantoprosessiaan tuotannon jälkikäsittelyvaiheessa havaittujen puutteiden takia. Uponor on kertonut tästä lehdistötiedotteessaan 29.8.2014.

Lisätietoa aiheeseen liittyen: