Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriöltä kirje liito-oravan huomioimisesta kaavoituksessa

Tiedote 7.2.2017 klo 10.46

Ympäristöministeriö on lähettänyt kuntiin, maakunnan liittoihin ja ELY-keskuksiin kirjeen liito-oravan huomioon ottamisesta kaavoituksessa. Siinä annetaan tarpeellista tietoa liito-oravaa koskevasta lainsäädännöstä, elintavoista sekä kaavoitustyön yhteydessä tarpeellisista selvityksistä ja vaikutusarvioinneista. Kyseessä on päivitys vuonna 2005 annettuun vastaavanlaiseen kirjeeseen.

Liito-orava on luontodirektiivin perusteella tiukasti suojeltu laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Erityisesti tiheän kannan alueilla kaavoituksessa törmätään usein tilanteisiin, joissa kaavojen sisältöä joudutaan sovittamaan yhteen liito-oravan elinmahdollisuuksien turvaamisen kanssa. Useimmiten onnistutaan kuitenkin löytämään hyviä ratkaisuja, joissa huomioidaan sekä liito-oravan elinpiirit että kaavan muut tavoitteet.

Nyt lähetetyssä kirjeessä painotetaan erityisesti yleiskaavoituksen merkitystä liito-oravan huomioimisessa. Liito-oravan esiintymisen kannalta keskeisillä alueilla yleiskaavoitus luo lähtökohtia toimivalle asemakaavoitukselle. Yleiskaavoituksessa on tärkeää tunnistaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat, ydinalueet ja laajemmat elinpiirit. Toimiva yleiskaavan viherverkosto tarjoaa liito-oraville mahdollisuuden liikkua ja säilyä alueella myös pidemmällä aikavälillä.

Kirje on kohdistettu ensisijaisesti taajama-alueiden kaavoituksesta vastaaville tahoille.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Matti Laitio, p. 0295 250 154, etunimi.sukunimi@ym.fi (kaavoitus)

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, p. 0295 250 094, etunimi.o.sukunimi@ym.fi (luonnonsuojelu)

  • FI
  •  
  • SV