Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2020 alusta voimaan tulevat säädökset

Uutinen 20.12.2019 klo 10.31

Ympäristöministeriön hallinnonalalla tulee 1.1.2020 voimaan seuraavia säädöksiä:

Jätelain uudistuksen tuoma Materiaalitori auttaa yrityksiä löytämään jätehuoltopalveluja. Mikäli jätteen haltijalla ei ole jätteelleen markkinaehtoista jätehuoltopalvelua tiedossa, on palvelua etsittävä Materiaalitorissa ennen kuin sitä voi pyytää kunnan jätelaitokselta kunnan toissijaisena jätehuoltopalveluna. Yritysten tulee järjestää jätehuoltonsa ensisijaisesti yksityisiä tai markkinaehtoisia palveluja hyödyntäen ja vasta toissijaisesti palvelutarjonnan puuttuessa kunnan lakisääteisiä palveluja pyytäen. Materiaalitoria on käytettävä, kun tarvittavan toissijaisen jätehuoltopalvelun arvo ylittää 2000 euroa vuodessa.

Lisätiedot: asiantuntija Jenni Lehtonen, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 066

Ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamista koskevan lainsäädännön perusteella tietyt päätökset ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan sähköisesti viranomaisen verkkosivuilla kuntien ilmoitustaulujen sijasta. Tavoitteena on tehostaa ympäristöä koskevan tiedon välitystä ja lisätä hallinnon avoimuutta.

Lisätietoja: lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 02952 502 55

Ympäristö- ja vesilupia koskevat hakemusasiakirjat tulee toimittaa jatkossa viranomaiselle ensisijaisesti sähköisesti joko sähköpostilla tai asiointijärjestelmän kautta.

Pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain perustella myönnetään tukea pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen. Esityksen tavoitteena on vähentää haittaa tai vaaraa terveydelle ja ympäristölle. Uuden lain mukainen tukijärjestelmä korvaa entisen, vanhentuneeseen sääntelyyn perustuvan valtion jätehuoltotyöjärjestelmän.

Lisätietoja: hallitussihteeri Noora Herranen, p. 0295 250 401

Ympäristöministeriön hallinnonalan eräitä muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisella on muutettu 29:ää lakia. Näin lakien erityisesti valituslupaa koskevat muutoksenhakusäännökset ovat yhdenmukaiset hallintoasioiden muutoksenhakua koskevan yleislain kanssa, joka tulee voimaan vuoden 2020 alussa.

Lisätietoja: lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 029 525 0255

Ympäristöministeriön asetuksen asuinrakennusten energia-avustuksista myötä asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin myönnetään yhteensä 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 40 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2021–2022. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustukset. Niitä voi hakea ARAsta 2.1.2020 lähtien.

Lisätietoja: rakennusneuvos Jyrki Kauppinen, p. 0295 250 122

Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisella muutoksella vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävien pitkien korkotukilainojen lainansaajan maksettavaksi jäävä omavastuukorko säilyy 1,7 prosentissa vuoden 2023 loppuun. Asetusmuutos edistää valtion tukemien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista.

Lisätietoja: hallitussihteeri Liisa Meritähti, p. 0295 250 376

Valtioneuvoston asetuksella avustuksista arava- ja korkotukivuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi vuosina 2020-2022 otetaan käyttöön uusi avustus ARA-asuntojen korjaamiseen esteettömiksi ja ikääntyneille sopiviksi seuduilla, joiden väestö vähenee. Avustus auttaa vuokrataloyhteisöjä korjaamaan valtion tuella rakennettuja asuntoja kysyntää vastaaviksi sekä parantaa ikääntyneiden ja muiden esteettömyyttä tarvitsevien asumisoloja.

Lisätietoja: hallitussihteeri Liisa Meritähti, p. 0295 250 376

Asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisella Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA voi myöntää avustusta asuinrakennusten ja asuntojen kuntotutkimuksista ja perusparannusten suunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin vuoden 2020 alusta lähtien. Lakia täsmennettiin valtioneuvoston asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun asetuksen muutoksella. Asetusmuutoksella avustukset kohdennettiin kosteus- ja homevaurioituneiden ja sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun. Asetuksessa säädetään myös avustettavista kustannuksista ja avustuksen ehdoista.

Lisätietoja: hallitussihteeri Liisa Meritähti, p. 0295 250 376

Ympäristöministeriön asetusten rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevista teknisistä tuotevaatimuksista sekä tuotteiden tyyppihyväksynnästä tarkoituksena on edistää rakennusten vesihuollon kannalta terveellistä ja turvallista rakentamista ja korjaamista.

Lisätietoja:
tuotevaatimuksia koskevat asetukset: yli-insinööri Kaisa Kauko, p. 0295 250 121   
tyyppihyväksyntäasetukset: erityisasiantuntija Tomi Marjamäki, p. 0295 250 027

Lisätiedonantajien sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ym.fi