Mitä hyötyä on elinkaaritaloudellisesta rakentamisesta?

RSS
18.5.2018 Laura Valkonen
Laura Valkonen
 

Vastaus on helppo: siitä hyötyvät kaikki! Elinkaariajattelulla tarkoitetaan, että päätöksenteossa huomioidaan rakennuksen koko elinkaari: rakentaminen, käyttö ja ylläpito, korjaaminen sekä mahdollinen purkaminen. Elinkaariajattelun avulla voidaan muodostaa kokonaiskuva rakennuksen ympäristövaikutuksista ja kustannuksista sekä niiden jakautumisesta rakennuksen koko olemassaolon ajalta.

Olisi hienoa, jos nyt rakennettavien rakennusten elinkaari pidentyisi merkittävästi verrattuna viime vuosikymmeninä rakennettuihin. Tällöin niiden ympäristövaikutukset jakautuisivat pidemmälle ajanjaksolle ja saisimme pienennettyä rakentamisen ympäristökuormitusta. Tämä toisi myös taloudellista säästöä pitkällä aikavälillä sekä omistajille että käyttäjille.

Jos elinkaariajattelun soveltamisesta hyötyvät kaikki, miksi sitä ei kuitenkaan hyödynnetä rakentamisessa ja kiinteistönpidossa nykyistä enempää? Tämä on kysymys, joka mietityttää myös ympäristöministeriössä.

Me ympäristöministeriössä julkaisimme syksyllä 2017 kestävän julkisen rakentamisen hankintaoppaan sekä oppaan vähähiilisen rakentamisen hankintakriteereistä. Niiden tavoitteena on antaa rakennuttajalle työkaluja elinkaaritarkastelujen hyödyntämiseen rakennuttamisessa. Olin mukana kehittämässä oppaisiin yksinkertaistetun laskentamallin suunnittelun tueksi. Sen avulla kuka tahansa rakentamisen parissa työskentelevä voi tarkastella, miten rakennuksen elinkaaren aikaisia kustannuksia ja päästöjä voi pienentää.

Elinkaariajattelu ohjaa kestävien valintojen tekemiseen. Se on keskeinen osa vastuullista omistamista ja kiinteistönpitoa, ja se vähentää pitkän ajan ylläpito- ja korjauskustannuksia. Tästä voivat hyötyä omistajan lisäksi myös esimerkiksi vuokralaiset alentuneiden käyttökustannusten myötä.

Kiinteistönpidon strategisen tason tarkastelussa elinkaari huomioidaan nykyään ilahduttavan hyvin. Sen sijaan käytännön kiinteistönpidossa elinkaariajattelu unohtuu harmittavan usein.

Koska rakennuksen aiheuttamista kustannuksista merkittävä osa syntyy käytön aikana, voi kustannuksiin vaikuttaa parhaiten suunnitteluvaiheessa. Silloin tehdään keskeiset käyttöä ja ylläpitoa koskevat valinnat.

Elinkaariajattelu on hyödyllinen väline myös korjausrakentamisessa, jos tulevat korjaukset ja niiden ajoittuminen on huomioitu jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Suunnitelmallisuus sekä hyvä ja oikea-aikainen huolto ja ylläpito vähentävät korjaamisen tarvetta ja korjaamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tätä ajattelua pyrkii vahvistamaan hallituksen uusi Terveet tilat 2028 -ohjelma, jonka tavoitteena on luoda toimintamalleja rakennusten terveellisyyden varmistamiseksi.

Elinkaariajattelua hyödynnetään myös rakentamisessa ja rakennuksen ylläpidossa. Koska elinkaarimallissa kunnossapitovastuu on hankkeen toteuttajalla, sille syntyy intressi toteuttaa kohde elinkaarikustannuksiltaan ja laadultaan parhaalla tavalla. Elinkaariajattelu voi siis toimia myös ohjausvälineenä rakentamisen laadun parantamiseksi. Rakentamisen ja suunnittelun laatu lunastetaan rakennuksen elinkaaren aikana.

 

Työskentelen ympäristöministeriössä taloudellisten vaikutusten asiantuntijana rakentamisen, alueiden- ja maankäytön sekä asumisen asioissa. Aiemmin olen tehnyt konsulttina vaikutusarviointeja ja kehittänyt julkishallinnon toimintaa sekä toiminut konsulttina kiinteistösijoittajien välisissä kiinteistötransaktioissa.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.