Vesiensuojelua, sinileviä ja sähköpostiviestejä

RSS
15.1.2019 Ari Niiranen

#Vattenskydd, blågrönalger och e-postmeddelanden

”Terveiset New Yorkista, ja pahoittelut, että kesken lomakauden härrään…”. Pahimman sinilevätilanteen aikaan virkamies voi saada ilahduttavan tervehdyksen, kuten tämän ministeri Kimmo Tiilikaisen sähköpostin viime heinäkuussa. Siitä sai alkunsa nyt käynnistyvän vesiensuojelun tehostamisohjelman suunnittelu.

Ihmisen toiminnalla, kuten rehevöitymistä aiheuttavalla ravinnekuormituksella ja haitallisilla aineilla, on ollut vaikutuksensa Itämereen ja vesistöihin. Keinoja vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi on valtioneuvoston vuonna 2015 hyväksymissä vesien- ja merenhoidon suunnitelmissa. Työtä on paljon ja ilmaston lämpeneminen vaikeuttaa sitä pahentamalla muun muassa rehevöitymistä.

Kuluvalla hallituskaudella vesien- ja mertensuojelun kärkihankkeiden ja ravinteiden kierrätyshankkeiden tulokset ovat rohkaisevia, mutta uusia toimia tarvitaan. Vesiensuojelun tehostamisohjelman myötä suunnitelmista ja pilotoinneista toivotaan siirryttävän vaikuttaviin ja konkreettisiin toimiin.

Heinäkuisen lennokkaan alun jälkeen, hallitus sopi budjettiriihessä ohjelman rahoituksesta. Eduskunta hyväksyi vuoden 2019 valtion talousarvioon hallituksen esittämän 15 miljoonan euron rahoituksen. Riihessä linjattiin, että rahoitus olisi saman suuruinen vuosina 2019–2021 eli yhteensä 45 miljoonaa euroa.

Ohjelma on laaja-alainen. Maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseen innovatiivisilla menetelmillä varataan yli puolet ohjelman rahoituksesta. Erityisesti keskitytään kipsin käyttöön fosforihuuhtoutumien hillitsemiseksi. Myös rakennekalkki ja kuitujen levittäminen ovat menetelmävalikoimassa. Toimia kohdennetaan Saaristomeren valuma-alueelle, jossa niistä saadaan suurimmat vaikutukset. Vesistökunnostushankkeet puolestaan levittyvät koko maahan ja tukevat yhteistyötä ja vesiasiantuntijoiden verkostoitumista.

Muita teemoja ovat kestävä kaupunkivesien hallinta ja haitalliset aineet, Itämeren hylkyihin liittyvien uhkien vähentäminen sekä Itämeren ja vesien tilan selvitykset ja tutkimus.

Ohjelman onnistuminen edellyttää useiden ministeriöiden, virastojen, yhteisöjen, yritysten ja muiden sidosryhmien sitoutumista ja yhdensuuntaista toimintaa. Nyt voimme toteuttaa laadittuja suunnitelmia ja hyödyntää pilottihankkeiden tuloksia. Parhaillaan ohjelmalle ollaan palkkaamassa ohjelmapäällikköä ja järjestämässä hallinnointia.

Ympäristöministeriön puolesta on ilo todeta, että innostus on suurta. Vesiensuojelun tehostamisohjelmalle on suuri tarve ja erinomaiset edellytykset onnistua.

Kirjoittaja on luontoympäristöosaston päällikkö ja ylijohtaja ympäristöministeriössä.

 

Vattenskydd, blågrönalger och e-postmeddelanden

”Hälsningar från New York, och förlåt att jag stör mitt i semesterperioden ...” Under den värsta algblomningen kan man som tjänsteman få en glädjande hälsning, i likhet med det här e-postmeddelandet av minister Kimmo Tiilikainen i juli i fjol. I och med det inleddes nämligen planeringen av det program för effektiviserat vattenskydd som nu kör i gång.

Mänsklig verksamhet, t.ex. utsläpp av skadliga ämnen och näringsbelastning som orsakar övergödning, har satt sina spår i Östersjön och vattendragen. I de vattenförvaltningsplaner och den havsförvaltningsplan som statsrådet godkände 2015 fastställs metoder för att uppnå och upprätthålla god vattenstatus. Det är mycket som måste göras, och den globala uppvärmningen försvårar arbetet genom att bl.a. förvärra övergödningen.

Under innevarande regeringsperiod uppvisar spetsprojekten för vatten- och havsvård och projekten för återvinning av näringsämnen uppmuntrande resultat, men det krävs nya åtgärder. I och med programmet för effektiviserat vattenskydd hoppas vi att planerna och pilotprojekten omsätts i verkningsfulla och konkreta åtgärder.

Efter den flygande starten i juli fattade regeringen under budgetmanglingen beslut om finansiering för programmet. Riksdagen godkände den finansiering på 15 miljoner euro som regeringen föreslagit i statsbudgeten för 2019. Under budgetmanglingen fastslogs att finansieringen för 2019–2021 ska hållas på samma nivå, vilket alltså sammanlagt innebär 45 miljoner euro.

Programmet är omfattande. Mer än hälften av finansieringen för programmet avsätts för innovativa metoder som ska minska näringsbelastningen från jordbruket. Man satsar framför allt på att använda gips för att bekämpa urlakningen av fosfor. Också strukturkalk och fibrer ingår bland metoderna. Åtgärder inriktas på Skärgårdshavets avrinningsområde där metoderna kan ha störst verkan. Projekt för restaurering av vattendrag kommer att genomföras i hela landet och de bidrar därmed till bättre samarbete och nätverk mellan vattenexperterna.

Andra teman är hållbar hantering av vattnet i städer, skadliga ämnen, minskning av hoten mot vraken i Östersjön samt utredningar och forskning som rör vattenstatusen i Östersjön och vattendragen.

För att programmet ska lyckas krävs det att flera ministerier, ämbetsverk, sammanslutningar, företag och andra berörda grupper engageras och arbetar mot samma mål. Nu kan vi genomföra de planer vi utarbetat och dra nytta av resultaten från pilotprojekten. Just nu håller vi på att anställa en programchef och ordna administrationen av programmet.

Från miljöministeriets sida är det glädjande att märka att engagemanget är stort. Det finns ett betydande behov av ett program för effektiviserat vattenskydd ‒ och utmärkta förutsättningar att lyckas.

Skribenten är överdirektör och chef för naturmiljöavdelningen vid miljöministeriet.

 

Kommentit (3 kommenttia)
PM
31.5.2019
klo 16.40
vesi asiantuntijana näen näin, blogi on hyvä ja hyvästä asiasta; liitetään siihen toimiva valvottu valvonta niin toiminta on taatusti tehokasta ja naapuri sekä ympäristö - ystävällistä myös lain - mukaisella vesialueella kiitän huomiosta jo ETU - KÄTEEN!
vesiasiantuntija
26.6.2019
klo 16.16
vesiensuojelun tehostamis-ohjelma;mitä se on kun valvonta ei toimi; pelkkä kirjoittelu ei riitä näen 45 milj. Euroa silmissäni Toimivat toimet ovat vesistölle eduksi kun kirjoitetaan rehevöitymisestä sekä sen estämisestä!
asiantuntija
19.8.2019
klo 12.27
ohjelma innostus on suurta koska onnistumisen edellytykset ovat vakaat ja olemassa näin kentälläkin ymmärretään jos valvonta saadaan toimimaan asiantuntija