Ympäristölainsäädännön kehittämistä jatkettava uudella vaalikaudella

RSS
24.4.2019 Riitta Rönn

Viime vaalikaudella ympäristölainsäädännön menettelyjä sujuvoitettiin lukuisilla lakimuutoksilla. Tehtyjen uudistusten käytännön täytäntöönpano jatkuu uudellakin vaalikaudella. Esimerkiksi käy ympäristöllisten menettelyjen yhteensovittamista koskeva laki.

Ympäristölainsäädännön kehittämistä on syytä jatkaa. Toivon, että menettelysäännösten ohella myös muita muutostarpeita arvioitaisiin kokonaisvaltaisesti. Ympäristöministeriön virkamiesjohto painottaa näkemyksessään uudelle vaalikaudelle neljää keskeistä uudistusta:

  • Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus jatkuu vuorovaikutteisesti parlamentaarisen seurantaryhmän, työryhmän ja sidosryhmäforumin luotsaamina.
  • Luonnonsuojelulaki uudistettaisiin vastaamaan tulevien vuosikymmenten haasteisiin. Vajaa kymmenen vuotta sitten laadittu luonnonsuojelulain toimivuusarviointi ja tuoreet raportit eliölajien ja luontotyyppien uhanalaisuudesta osoittavat, että työllä on kiire.
  • Vesien hoidon ympäristötavoitteet tulisi entistä paremmin ottaa huomioon lupamenettelyissä. Vesilain ja eräiden muiden keskeisten lakien uudistamiselle tietopohjaa antavat vesienhoidon ympäristötavoitteiden sääntelyä tarkasteleva valtioneuvoston TEAS-hanke ja toukokuun puolivälissä valmistuva neljän ministeriön yhteinen Lupamuutos-tutkimushanke.
  • Ympäristövastuiden toissijaista rahoitusjärjestelmää koskeva lainsäädäntö kaipaa uudistamista. Tässäkin on jo lähdetty liikkeelle tietoperustan vahvistamisen kautta. Vuoden loppuun mennessä valmistuu valtioneuvoston TEAS-hanke, jossa punnitaan lainsäädännön uudistamisen vaihtoehtoja muiden maiden esimerkkejä hyödyntäen.

Toivottavasti tulevan hallitusohjelman tavoitteet tukevat näitä uudistustarpeita. Tämän ohella ympäristöministeriössä riittää lainvalmistelutyötä mm. EU-säädösten täytäntöönpanossa.

Viime vaalikaudella eduskunta hyväksyi eräitä yleislainsäädäntöä koskevia hallituksen esityksiä kuten hallintoasioiden oikeudenkäynnistä ja julkisista kuulutuksista. Vaalikauden alussa on tarkoitus käydä läpi ympäristöministeriön toimialan säännökset ja tarvittaessa yhdenmukaistaa niitä vastaamaan yleislainsäädäntöä.

Uuden lainsäädännön valmistelun ohella on tärkeää, että arvioimme voimassaolevan lainsäädännön vaikuttavuutta ja toimivuutta. Tätä korostaa myös lainsäädännön arviointineuvosto vastikään valtioneuvostolle tekemässään aloitteessa. Varsinkin ympäristönsuojelulakia on muutettu viime vuosina useita kertoja, joten lain vaikuttavuuden arviointi onkin lähivuosina tarpeellista.

Tässä vaiheessa ei voi ennustaa, mitä uusi hallitusohjelma merkitsee ympäristöministeriön lainvalmistelun kannalta. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että meillä riittää lainvalmistelutyötä ja että teemme sen jatkossakin avoimesti ja tiiviissä yhteistyössä useiden eri sidosryhmien kanssa.

Riitta Rönn
Riitta Rönn on ympäristöministeriön lainsäädäntöjohtaja, joka viihtyy vapaa-ajallaan luonnossa.
Kommentit (2 kommenttia)
vesistön valvonta ontuu YM:ssä
13.5.2019
klo 13.33
onko vesilain 264/1961 1 luv 15.1§ noudatettavana vesiympäristössä kun YM ei ole ottanut asiaan kantaa asiayhteydessä, joka on ollut vireillä YM vuodesta 2011 - joka asia vieläkin kesken ja täyttö mätänee odotan vastausta PM
Riitta Rönn
18.5.2019
klo 8.48
Kiitos blogikirjoitukseni kommentista. Siirrän kommenttinne YM:n luontoympäristöosastossa selvitettäväksi.