Hyppää sisältöön

Avustushaku kunnille ikääntyneiden asumisen kehittämishankkeisiin

Erityisavustushaku: Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman avustukset kuntien kehittämishankkeisiin – teemana ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020–2022. Tavoitteena on tukea ikääntyneitä ja kuntia ennakoimaan ikääntyneiden asumisen tarpeita ja varautumaan niihin, lisätä ikäystävällisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa sekä kehittää asuinalueita ikääntyneille sopiviksi. Ikäystävällisiksi suunnitellut asunnot ja asuinalueet sopivat kaikille.

Valtionavustuksen kohteena oleva toiminta

Ohjelmassa avustetaan kuntien ja kuntayhtymien kehittämishankkeita. Niillä tuetaan ikääntyneiden kansalaisten ja kuntien varautumista tuleviin asumisen tarpeisiin, edistetään asuntokannan korjaamista, luodaan ikääntyneille sopivia asumisratkaisuja sekä kehitetään asuinalueita ikäystävällisemmiksi sekä lisätään asumisen yhteisöllisyyttä. Viime vuosikymmeninä asumisen kehittämisessä ja palvelujen tarjonnassa on korostettu paikallaan vanhenemista (ageing-in-place). Tällöin ikääntynyttä väestöä tuetaan asumaan asunnoissa tutussa asuinympäristössä, vaikka palvelutarpeita tulisikin lisää. Myös muutot ovat mahdollisia.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeen tulee

 • lisätä ikääntyneiden asumisen ennakointia ja varautumista kuntien ja kansalaisten toimesta,
 • edistää olemassa olevan asuntokannan korjaamista (esim. hissit, esteettömyys, ARA-kannan korjaaminen ikääntyneille, yhteistyömuodot),
 • tukea ikääntyneille sopivia asuntojen ja asumisratkaisujen tuottamista (esim. yhteisöasuminen ja muu välimuotoinen asuminen, yhteisö- ja monen sukupolven korttelit),
 • parantaa asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä (esim. esteettömyys, turvallisuus, muistiystävällisyys) tai
 • vahvistaa asumisen ja asuinalueiden yhteisöllisyyttä (esim. yhteinen toiminta, tapaamispaikat, osallisuus).

Taustatietoa aihepiiristä löytyy Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta ja Ikääntyneiden asumiseen liittyviltä nettisivuilta:

Hakijana tulee olla kunta tai kuntayhtymä, mutta hankkeen yhteistyössä voi olla mukana muu y-tunnuksellinen toimija. Ympäristöministeriön osuus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla enintään 60 % ja erityisen vaikeassa taloudellisissa tilanteessa olevien kuntien kohdalla enintään 80 % (valtiovarainministeriön kriteerit), kuitenkin enintään 70 000 euroa/hanke.

Hakijan omarahoitusosuus voidaan toteuttaa myös omana työnä. Tällöin toteuttajan tulee selvästi pystyä osoittamaan raportoinnissaan, että työtunnit on käytetty haettuun hankkeeseen (esimerkiksi tuntikirjanpidon kautta).

Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena erityisavustuksena sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen. Avustusta myönnetään vain hankkeisiin, jotka täyttävät valtionavustuslain 7 §:ssä määritellyt yleiset edellytykset valtionavustuksen myöntämiselle. Rakennus-, infrastruktuuri- tai laiteinvestoinnit eivät ole avustuskelpoisia kustannuksia.

Hankkeeseen voi sisältyä alihankintaa, mutta avustettavat kustannukset eivät voi muodostua yksinomaan alihankinnoista. Avustettavan hankkeen edellytyksenä on, että kunnan/kuntayhtymän täytyy osallistua omalla työpanoksellaan vähintään 30 % kokonaistyöosuudesta. Avustettava hanke ei voi saada muuta valtion tukea samoihin kustannuksiin, joita nyt avustetaan.

Avustuksen hakeminen

Hakemusten tulee olla jätetty 28.8.2020 klo 16.15 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ja liitteitä ei huomioida. Avustusta voi hakea sähköisen hakujärjestelmän kautta hakulomakkeella, josta hakemus ohjautuu ympäristöministeriön kirjaamoon.

 • Hakulomake (hakulomake.fi) Lomakkeen voi täyttää rekisteröitymisen ja kirjautumisen jälkeen.

Avustushausta järjestetään verkkoinfotilaisuus 24.6. klo 10.00.

Kesäkuun tai elokuun aikana ministeriöön voi esittää tarkempia kysymyksiä hakuun liittyen tai lähettää yksisivuisen idealomakkeen etukäteen arvioitavaksi.

Arviointiperusteet

Arvioinnista vastaavat ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) asiantuntijat alla mainittujen kriteerien mukaisesti. Hakuilmoituksessa ilmoitettujen avustusehtojen vastaiset tai vaillinaisesti täytetyt hakemukset hylätään.

Arviointikriteerit ovat:

1. Innovatiivisuus ja toteuttamiskelpoisuus

 • Hanke tähtää tulevaisuuteen ja siihen liittyy innovatiivisia tekijöitä tai piirteitä.
 • Hanke voi soveltaa olemassa olevia ratkaisuja uudella tavalla, aihealueella tai maantieteellisellä alueella.
 • Hanke on realistisesti toteutettavissa esitetyn suunnitelman, aikataulun ja resurssien mukaisesti.

2. Yhteistyö

 • Hankkeessa ovat mukana toteuttamisen kannalta keskeiset yhteistyötahot: kunnan eri hallintokuntia, järjestöjä ja yrityksiä.
 • Ikääntyneiden edustus tulee olla hankkeessa mukana, esimerkiksi vanhusneuvosto, kansalaisraati ja ikääntyneiden raati.
 • Hankkeessa kehitetään uudentyyppisiä yhteistyö- ja toimintamuotoja.

3. Hyödynnettävyys ja vaikuttavuus

 • Hanke liittyy kuntien kannalta ikääntyneiden asumisen keskeiseen haasteeseen ja vauhdittaa sen kannalta merkittäviä pitkän aikavälin ratkaisuja.
 • Hankkeella on potentiaalia laajempaan vaikuttavuuteen ja sen tulosten hyödyntämiseen muissa kunnissa ja valtakunnallisesti.
 • Rahoitettavat hankkeet tuottavat ratkaisuja väestöltään ja sijainniltaan erilaisiin kuntiin.

Päätökset

Arviointi pyritään tekemään 30.9.2020 mennessä. Tieto avustettavista hankkeista lähetetään hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, ympäristöministeriön tiedotteella ja Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman nettisivuilla.

Ympäristöministeriö tekee tämän jälkeen jokaiselle hakijalle kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen. Ministeriö voi myöntää avustusta myös haettua vähemmän.

Hankkeen toteutus ja maksatus

Hanke voi käynnistyä ja kustannukset ovat avustuskelpoisia vasta, kun avustuspäätös on tehty. Hanke tulee toteuttaa lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Valtionavustuksen saaja sitoutuu raportoimaan hankkeen toteutumisesta, antamaan selvityksen valtionavustuksen käyttämisestä (erillinen kirjanpito, työaikakirjanpito ja tilintarkastajan lausunto) ja julkaisemaan tulokset hankkeen päätyttyä. Loppuraportti toimitetaan ministeriölle viimeistään 2 kk hankkeen päättymisen jälkeen.

Ohjelman tarjoama muu tuki

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma tarjoaa hankkeille toteutuksen tukea ja verkottumistilaisuuksia. Ohjelmassa jaetaan myös ikääntyneiden asumiseen liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä nettisivujen, seminaarien ja muun yhteistyön kautta. Tarvittaessa hankkeelle voidaan perustaa ohjausryhmä, joka tukee hankkeen toteutusta ja tulosten hyödyntämistä.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Heli Mäntylä, p. 02952 50189, heli.mantyla@ym.fi

Asuntoneuvos Raija Hynynen, p. 02952 50093, raija.hynynen@ym.fi

Julkaistu 8.6.2020 klo 11.12, päivitetty 16.6.2020 klo 10.09
 • FI
 •  
 • SV