Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2012–2015

Kentaroo Tryman / Kuvatoimisto Gorilla
Kentaroo Tryman, Kuvatoimisto Gorilla

 Hallituksen asuntopoliittisissa linjauksissa on perustavana lähtökohtana se, että mahdollisuus kotiin eli ”omaan nimeen ovessa” kuuluu jokaisen ihmisoikeuksiin. Pitkäaikaisasunnottomuus halutaan poistaa Suomesta kokonaan, ja ihmisille halutaan taata riittävästi tukea asumiseen.

Pitkäaikaisasunnottomalla tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut sosiaalisten tai terveydellisten syiden vuoksi yli vuoden ajan asunnoton tai joka on ollut kolmen viime vuoden ajan toistuvasti asunnotta. Asunnottomuuteen liittyy usein päihdeongelman kaltaisia sosiaalisia syitä, mutta monesti ongelmat ovat taloudellisia kysymyksiä. Erityisesti kasvukeskuksissa on puutetta kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.

Hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma (PAAVO II) pyrkii vuosien 2012–2015 aikana siihen, että:

  • pitkäaikaisasunnottomuus poistuu vuoteen 2015 mennessä
  • riski pitkäaikaisasunnottomuudesta vähenee, kun sosiaalisen vuokra-asuntokannan käyttöä tehostetaan
  • asunnottomuutta ennaltaehkäistään.

Asuntoja asunnottomille, palveluja erityisryhmille

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman tarkoituksena on lisätä vuoteen 2015 mennessä noin 1250 asuntoa tai hoitopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille sekä tarjota sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja erityisryhmille.

Ohjelman avulla halutaan lisätä nimenomaan pysyvää, pääosin vuokra-asumista. Asuntolat ja muut tilapäiset majoitustilat pyritään korvaamaan ajanmukaisilla tuki- ja palveluasunnoilla. Näin parannetaan merkittävästi sekä päihdeongelmaisten että mielenterveyskuntoutujien asumisoloja ja kuntoutumismahdollisuuksia. Jos asunnottomuus tulee ihmisille äkillisenä tilanteena, on kuntien varauduttava järjestämään heille ratkaisuja lyhytaikaiseen kriisiasumiseen.

Ohjelman linjaamilla toimenpiteillä tuetaan riittävää vuokra-asuntojen uudistuotantoa ja yleishyödyllisiä toimijoita kannustetaan rakennuttamaan valtion tukemia vuokra-asuntoja. Lisäksi ohjelmalla haetaan tehokkaita tapoja tukea maahanmuuttajien ja nuorten asumista.

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan kytkeyy myös mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Ympäristöministeriö toteuttaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa vuosina 2012−2015 mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishankkeen, Mielen Aske.

Panostukset tuottavat tulosta

Asunnottomuuden vähentäminen tuo suoraan mitattavia taloudellisia säästöjä. Esimerkiksi asunnottomuutta ennaltaehkäisevällä asumisneuvonnalla vähennetään häätöjen ja vuokravelkojen aiheuttamia kustannuksia.

Myös asunnottomuuteen usein liittyvien ongelmien, kuten päihdeongelmien, ratkaisemiseen tarvittavan laitoshoidon kustannuksia vähennetään, kun siirrytään räätälöityihin ja kuntouttaviin asumismuotoihin.

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma PAAVO vuosille 2012–2015 jatkaa ohjelman edellistä kautta, joka päättyi vuonna 2011.  Ensimmäisen kauden (2008–2011) aikana saavutetut tulokset ovat olleet merkittäviä jopa kansainvälisesti. Kaupunkeihin, joissa on eniten asunnottomia, kyettiin rakentamaan lyhyessä ajassa paljon asuntoja ja tukipalveluita. Ohjelman tavoitteena oli puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus lisäämällä 1250 asuntoa ja tukiasuntoa pitkäaikaisasunnottomille. Tämä määrällinen tavoite jopa ylitettiin.

Ympäristöministeriö koordinaattorina

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman johtamisesta ja koordinoinnista vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministeriön sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) kanssa.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Peter Fredriksson, p. 050 369 8437, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 11.3.2013 klo 17.12, päivitetty 4.1.2016 klo 9.47