Työryhmä ehdottaa ratkaisuja väestöltään vähenevien alueiden asuntotilanteeseen

Tiedote 20.10.2017 klo 9.28

Työryhmä on tänään luovuttanut asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle raporttinsa kasvukeskusten ulkopuolisten alueiden asuntokannan ja asuinolojen kehittämisestä. Työryhmä esittää useita toimia, joilla parannettaisiin valtion tukemien vuokrataloyhteisöjen taloudellista asemaa ja asukkaiden asumisoloja sekä kehitettäisiin asuntokantaa vastaamaan kysyntää.

Väestö ja työpaikat vähenevät kasvukeskusten ulkopuolella. Tämä vaikuttaa myös asuntojen tarpeeseen: erityisesti vuokra-asuntojen kysyntä vähenee ja asuntoja jää tyhjilleen. Myös väestörakenteen muutos vaikuttaa asuntojen kysyntään, kun nuoret muuttavat työn perässä kasvukeskuksiin ja ikääntyneiden määrä kasvaa. Lisäksi ikääntyneet muuttavat kuntakeskuksiin palveluiden ja esteettömien asuntojen perässä.

”Ratkaisut on haettava asukas edellä. On tärkeää, että turvaamme hyvät asuinolot kaikille näiden seutujen asukkaille”, ministeri Tiilikainen toteaa. ”Tilanne on monessa vuokrataloyhteisössä todella tukala. Valtion ja kuntien tehtävänä on auttaa kasvukeskusten ulkopuolisia alueita sopeuttamaan asuntokantansa vastaamaan kysyntää.”

Merkittävä osa kasvukeskusten ulkopuolisista, vajaakäytössä olevista vuokrataloista on rahoitettu valtion myöntämillä aravalainoilla. Työryhmä arvioi, että tällaisten vuokra-asuntojen tyhjäkäyttö ja aravalainojen maksuviiveet jatkavat kasvuaan myös tulevaisuudessa. Yhä useampi kasvukeskusten ulkopuolisten alueiden vuokrataloyhteisö ei selviä lainojensa maksuista ajallaan nykyisillä korkotasoilla ja takapainotteisten lainanlyhennysten erääntyessä.

Tilanteen korjaamiseksi työryhmä ehdottaa, että korkeita aravalainakorkoja alennetaan ja laina-aikoja pidennetään. Näin helpotettaisiin aravalainojen takaisinmaksua ja vuokrataloyhteisöjen taloutta. Muutokset hyödyttäisivät suoraan myös talojen asukkaita, kun lainahoitokustannusten alentaminen laskisi vuokria. 

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että valtion tukitoimenpiteisiin vuokrataloyhteisöjen talouden tervehdyttämiseksi voisi ryhtyä nykyistä joustavammin ja ennakoivammin.

Ministeri Tiilikainen pitää ehdotuksia erittäin tervetulleina. ”On tärkeää, että tartumme ripeästi ongelmiin. Aloitammekin ympäristöministeriössä viipymättä säädösvalmistelun tilanteen parantamiseksi”, ministeri linjaa.

Säädösmuutoksia vaativien toimien lisäksi työryhmä ehdottaa, että vanhustentaloyhteisöjä koskeva toimenpideohjelma käynnistetään. Yhteisöistä monet ovat syvissä taloudellisissa vaikeuksissa. Ohjelmassa arvioitaisiin yhteisökohtaisesti, voidaanko niiden toimintaa jatkaa ja tarvitsevatko ne kiinteistö- ja lainakantaan kohdistuvia toimenpiteitä. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että selvitetään kokonaan uuden instrumentin käyttöönottoa väestöltään vähenevillä alueilla: valtio, seudun kunnat ja niiden vuokrataloyhteisöt voisivat solmia sitovia seudullisia sopimuksia asuntokannalle tehtävistä sopeuttavista toimenpiteistä.

”Haimme työryhmässä madollisimman laajaa yhteisymmärrystä. Päädyimme esittämään nopeasti toimeenpantavia parannuksia nykyisiin tukimuotoihin ja vanhoihin aravalainoihin. Kehittämistyötä tarvitaan varmasti myös jatkossa”, summaa työryhmän puheenjohtajana toiminut johtaja Jarmo Lindén Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA). Työryhmässä oli edustajat ympäristöministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, ARAsta, Valtiokonttorista ja Kuntaliitosta. Työryhmän raporttiin liittyy kaksi lausumaa.

Lisätietoja:

Johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, p. 029 525 0808, etunimi.sukunimi@ara.fi

Hallitussihteeri Anna Saarinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 258, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ministeri Tiilikaisen erityisavustaja Tea Usvasuo, ympäristöministeriö, p. 046 922 8946, etunimi.sukunimi@ym.fi