Suomen vuosittaiset päästökiintiöt vuosille 2013–2020 vahvistettiin komissiossa

Tiedote 27.3.2013 klo 15.40

EU:n komissio on vahvistanut jäsenvaltioille sitovat vuotuiset päästökiintiöt vuosille 2013–2020.

Suomen tavoite ilmasto- ja energiapaketissa on vähentää päästöjä päästökaupan ulkopuolisilla toimialoilla 16 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Komission päätöksessä vuodelle 2013 Suomen päästökiintiö päästökauppasektorin ulkopuolisille sektoreille on noin 33 miljoonaa ja vuoden 2020 kiintiö noin 29 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Päästökiintiöt eivät ole lopulliset vaan niitä tullaan mukauttamaan myöhemmin tänä vuonna.

Komission vahvistamat päästökiintiöt ohjaavat merkittävästi maiden kansallista ilmastopolitiikkaa. Jäsenvaltioiden on vähennettävä päästöjään lineaarisesti vuosien 2013–2020  aikana, eivätkä päästöt saa ylittää vahvistettua kiintiötä.

Kiintiöiden vahvistaminen on osa vuonna 2008 hyväksytyn EU:n ilmasto- ja energiapaketin taakanjakopäätöksen toimeenpanoa, jossa edellytetään jäsenvaltioilta sitovia päästövähennyksiä vuosina 2013–2020 EU:n päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla kuten tieliikenteessä, rakennusten erillislämmityksessä, maataloudessa ja jätehuollossa. Taakanjakopäätös sisältää kuitenkin joustokeinoja, joita jäsenvaltiot voivat tietyin rajoituksin käyttää velvoitteen saavuttamiseksi.

Nyt tehty päätös ei koske suuria teollisuus- ja energiantuotantolaitoksia. Ne kuuluvat Suomessakin EU:n päästökauppajärjestelmään, jonka avulla näiden sektoreiden päästöjä vähennetään EU-tasolla 21 prosentilla vuoden 2005 tasolta vuoteen 2020 mennessä. Päätös ei myöskään koske niin sanottua LULUCF-sektoria eli maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden päästöjä ja nieluja.

EU:n ilmasto- ja energiapaketilla on luotu pohja joulukuussa 2012 sovitun Kioton pöytäkirjan vuoteen 2020 ulottuvan toisen kauden velvoitteiden täyttämiselle.

Taakanjakopäätöksen kansallista toimeenpanoa valmistellaan parhaillaan ympäristöministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Paula Perälä, ympäristöministeriö, puh. 050 461 6653, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi