Etelä-Varangin kunnassa suunnitellun satama-alueen uusi runkoverkostoterminaali ja E6 liittymä

Norjan tielaitos ja rannikkovirasto ovat Norjan kaavoitus- ja rakentamislain nojalla aloittaneet yhteistyössä Etelä-Varangin kunnan kanssa asemakaavan työstämisen koskien uutta runkoverkostoterminaalia satama-alueella sekä E6 liittymää Etelä-Varangin kunnassa. Asemakaavatyöhön kuuluu määräys vaikutusselvityksestä.

Etelä-Varangin kunnan, Norjan rannikkoviraston ja tielaitoksen sekä Finnmarkin läänin kuntayhtymän kesken on tehty sopimus työnjaosta asemakaavatyön osalta.

Lopullinen ehdotus kaavoitussuunnitelmaksi on tarkoitus jättää kunnanhallituksen päätöskäsittelyyn syksyllä 2018.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Norja on ilmoittanut Suomelle Espoon sopimuksen (YK:n Euroopan talouskomission sopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista E/ECE/1250, SopS 67/1997) mukaisesti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) alkamisesta liittyen Etelä-Varangin kunnassa suunnitellun satama-alueen runkoverkostoterminaalin ja E6 liittymään. Hankkeesta vastaa Norjan tielaitos ja rannikkovirasto. Ympäristöministeriö toimii Espoon sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteensä siitä pitäisikö Suomen osallistua Norjan YVA-menettelyyn ja vaikutustenarviointiohjelmasta (vastaa Suomen YVA-menettelyn arviointiohjelmaa) niiltä osin, kun se koskee Suomeen kohdistuvia merkittäviä ympäristövaikutuksia.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön otsikolla "Etelä-Varangin kunnassa suunnitellun satama-alueen runkoverkostoterminaali ja E6 liittymän YVA-menettely". Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
  
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Mielipiteet voi toimittaa  ympäristöministeriöön myös kirjallisesti viimeistään 15.1.2018 mennessä (PL 35, 00023 Valtioneuvosto tai kirjaamo@ym.fi

Asiakirjat:

Lisätietoja:

Espoon sopimuksen soveltamisesta: Kehittämispäällikkö Jorma Jantunen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 217, sähköposti etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hankkeesta vastaava: Bjarne Mjelde, The Norwegian Public Roads Administration (NPRA), puh +47 789 41 792, sähköposti etunimi.sukunimi@vegvesen.no

 

Julkaistu 12.12.2017 klo 8.02, päivitetty 12.12.2017 klo 11.59