Jouluvuonon (Leirpollen) väylän parantamishanke Norjassa

Norjan rannikkoviranomainen, Kystverket suunnittelee Jouluvuonon väylän parantamista 120 metrin leveyteen ja 9 metrin syvyyteen ruoppaamalla ja väylämerkinnöin. Puhtaita ruoppausmassoja on ennakoitu tulevan 256 000 m3 ja suunniteltuna läjitysalueena toimisi Stagnesodden meriläjitysalue.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Norja on ilmoittanut Suomelle Jouluvuonon väylän parantamishankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA-menettely) käynnistymisestä. Hanke kuuluu YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnin yleissopimuksen piiriin (Espoon sopimus).

Hankkeesta vastaavana Kystverket on laatinut suunnitteluohjelman hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin laajuudesta ja tarkkuudesta, mikä vastaa Suomen YVA-menettelyn arviointiohjelmaa. Se on jo ollut nähtävillä Norjassa, mutta Suomessa kuuleminen voidaan aloittaa vasta nyt, kun hanketta koskeva aineisto on käännetty ja toimitettu suomeksi ja pohjoissaameksi. Varmistaakseen Suomen oikeuden osallistua hankkeen YVA-menettelyyn, on ympäristöministeriö lähettänyt tätä koskevan kirjeen Norjalle 28.4.2017.

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteensä Suomeen kohdistuvista todennäköisesti merkittävistä haitallisista ympäristövaikutuksista kirjallisesti toimittamalla ne ympäristöministeriöön viimeistään 2.6.2017. Postiosoite: Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto tai sähköpostilla: kirjaamo@ym.fi. Ympäristöministeriön määräaika vastauksen toimittamiselle Norjaan oli 7.6.2017.

Asiakirjat:

Lisätietoja:

Espoon sopimuksen soveltamisesta: neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio,  ympäristöministeriö, puh. 029 5250 246, sähköposti erunimi.sukunimi@ym.fi

Hankkeesta: projektipäällikkö Arnt Edmund Ofstad, Kystverket, puh +47 977 59 313, etunimi.sukunimi@kystverket.no

Norjan YVA-menettelystä:  ylitarkastaja, Mari Lise Sjong, Miljødirektoratet, puh +47 470 24 543, etunimi.sukunimi@miljodir.no

Julkaistu 11.5.2017 klo 15.21, päivitetty 20.8.2018 klo 11.21