Luoteis-Viron tuulivoimalapuisto

Viroon, Hiidenmaan luoteisrannikon merialueelle suunnitellaan arviolta 107-182 tuulivoimalan rakentamista. Yksittäisen tuulivoimalan tehoksi on suunniteltu 4-12 megawattia ja koko tuulivoimalapuiston kokonaistehoksi 700−1100 megawattia. Hankkeesta vastaa Enefit Green AS (ent. OÜ Nelja Energia). Viron ympäristöministeriö on ympäristövaikutusten arvioinnin yhteisviranomainen ja päättää luvasta.

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus) sekä Suomen ja Viron kahdenvälistä sopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista. Ympäristöministeriö on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa.

YVA-selostuksen 2. täydennyksestä kuuleminen

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Viron ympäristöviranomaisilta Luoteis-Viron tuulivoimalapuiston ympäristövaikutusten YVA-selostuksen täydennyksen. Viron ympäristöministeriö teki 13.7.2018 päätöksen, jossa se ei hyväksynyt hankkeen YVA-selostusta, koska selostus ei ollut tarkoituksenmukainen ja riittävä. Hankkeesta vastaava Enefit Green AS on ympäristöministeriön tekemän päätöksen jälkeen täydentänyt YVA-selostusta.

Viron toimittamista asiakirjoista oli mahdollisuus antaa lisäkommentteja. Kommentit tuli toimittaa ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi) viimeistään 30.9.2019.

Lausuntoasiakirjat

YVA-menettelyn aikaisemmat vaiheet

YVA-selostuksen täydennyksestä kuuleminen

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Viron ympäristöministeriöltä Luoteis-Viron tuulivoimalapuiston ympäristövaikutusten YVA-selostuksen täydennyksen. Viron ympäristöministeriön mukaan, YVA-selostuksen täydennyksessä on otettu huomioon Suomen aikaisemmin antamat kommentit YVA-selostuksesta.

Viron toimittamista asiakirjoista oli mahdollisuus antaa lisäkommentteja. Kommentit tuli toimittaa ympäristöministeriöön (kirjaamo@ym.fi) viimeistään 28.4.2017.

Lausuntoasiakirjat

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tulosten kuuleminen

Ympäristöministeriö sai Virolta ilmoituksen tuulivoimalapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tuloksista. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli 10.10.−4.11.2011 mahdollisuus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista niiltä osin, kuin vaikutusten voidaan katsoa ulottuvan Suomeen.

Lausuntoasiakirjat

Ympäristöministeriö antoi Virolle lausunnon 11.5.2007, jossa se kertoi osallistuvansa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin. Tuulivoimalapuisto esitetään rakennettavaksi Hiidenmaan edustan matalikoille, joilla on merkitystä vesilintujen muutonaikaisina levähdysalueina ja mahdollisesti myös Suomen kansainvälisen vastuulajin, allihaahkan talvehtimisalueena. Hiidenmaan länsikärki on Itämeren merkittävimpiä arktisten lintujen muuton kulmapisteitä.

Lisätietoja

Asiantuntija Essi Römpötti, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, puh. 050 461 8770

Hankkeesta vastaava, Viktor Joasaare, Enefit Green AS, etunimi.sukunimi@enefitgreen.ee

Julkaistu 28.3.2017 klo 17.00, päivitetty 21.11.2019 klo 10.21
  • FI
  •  
  • SV