Luoteis-Viron tuulivoimalapuisto

Viroon, Hiidenmaan luoteisrannikon merialueelle suunnitellaan arviolta 166 tuulivoimalan rakentamista. Yksittäisen tuulivoimalan tehoksi on suunniteltu 4-7 megawattia ja koko tuulivoimalapuiston kokonaistehoksi 700−1100 megawattia.

 

Ympäristöministeriö on saanut Virolta ilmoituksen tuulivoimalapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tuloksista. Hankkeesta vastaa OÜ Nelja Energia. Viron ympäristöministeriö on ympäristövaikutusten arvioinnin yhteisviranomainen ja päättää luvasta.

 

YVA-selostuksen täydennyksestä kuuleminen

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Viron ympäristöministeriöltä Luoteis-Viron tuulivoimalapuiston ympäristövaikutusten YVA-selostuksen täydennyksen. Viron ympäristöministeriön mukaan, YVA-selostuksen täydennyksessä on otettu huomioon Suomen aikaisemmin antamat kommentit YVA-selostuksesta.

Viron toimittamista asiakirjoista mahdollisuus antaa lisäkommentteja. Kommentit tulee toimittaa ympäristöministeriöön (kirjaamo@ym.fi) viimeistään 28.4.2017.

Lausuntoasiakirjat

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tulosten kuuleminen

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus) sekä Suomen ja Viron kahdenvälistä sopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista. Ympäristöministeriö on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa.

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli 10.10.−4.11.2011 mahdollisuus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista niiltä osin, kuin vaikutusten voidaan katsoa ulottuvan Suomeen.

Lausuntoasiakirjat

Ympäristöministeriö antoi Virolle lausunnon 11.5.2007, jossa se kertoi osallistuvansa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin. Tuulivoimalapuisto esitetään rakennettavaksi Hiidenmaan edustan matalikoille, joilla on merkitystä vesilintujen muutonaikaisina levähdysalueina ja mahdollisesti myös Suomen kansainvälisen vastuulajin, allihaahkan talvehtimisalueena. Hiidenmaan länsikärki on Itämeren merkittävimpiä arktisten lintujen muuton kulmapisteitä.

Lisätietoja

Kansainvälinen ympäristövaikutusten arviointi. johtava asiantuntija Jorma Jantunen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 040 517 3446

Hankkeen vastaava, Martin Kruus, OÜ Nelja Energia, etunimi.sukunimi(at)4energia.ee, p. +372 639 6610

Julkaistu 28.3.2017 klo 17.00, päivitetty 12.7.2017 klo 8.54