Hyppää sisältöön

Nord Stream 2 -maakaasuputkilinja Itämeren poikki

Itämerelle suunnitellaan uutta noin 1200 kilometriä pitkän kahden merenalaisen maakaasuputken rakentamista. Suunniteltu putkilinja kulkee Suomen talousvyöhykkeellä noin 378 kilometrin matkan. Putkilinjan reitti kulkee Venäjän, Saksan ja Tanskan aluevesillä ja talousvyöhykkeillä sekä Suomen ja Ruotsin talousvyöhykkeillä.

Hankkeesta vastaa Nord Stream 2 AG -yhtiö.

Kuuleminen Nord Stream 2 maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä hankkeen Tanskan osuuden kaakkoisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista vaikutuksista 28.6.2019 mennessä.

Kuuleminen Tanskan putkiosuuden luoteisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä hankkeen Tanskan osuuden luoteisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista vaikutuksista.14.12.2018 mennessä.

Muiden maiden hanketta koskevat lupapäätökset

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tulosten kuuleminen

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. Hankkeesta ja sen vaikutuksista on laadittu Suomen talousvyöhykettä koskeva arviointiselostus ja koko hanketta koskeva arviointiraportti, joka sisältää myös kuvauksen valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista. Hankkeen valtioiden rajat ylittäviä, ympäristövaikutuksia koskevat asiakirjat (ns. Espoo-raportti ja Espoo-kartasto) löytyvät täältä.

Saksa, Ruotsi ja Venäjä pyysivät kirjeessään 6.4.2017 näkemyksiä hankkeen ympäristövaikutusten arviointiasiakirjoihin. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä arvioinnista ja sen tuloksista niiltä osin kuin vaikutusten voidaan katsoa ulottuvan Suomeen.

Nord Stream 2 – maakaasuputkihankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja koko hanketta koskeva arviointiraportti (ns. Espoon raportti) olivat nähtävillä 7.4.–5.6.2017. Uudenmaan ELY-keskus antoi oman lausuntonsa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta  26.7.2017, löytyy täältä. Ympäristöministeriö esitti muiden maiden putkiosuutta koskevat kannanotot muille maille.

Tanska esitti 20.6.2017 päivätyllä kirjeellä Suomelle pyynnön antaa palautetta hankkeen Tanskan osuudesta Suomeen kohdistuvista vaikutuksista.

Aikaisemman vaiheen dokumentit

Nord Stream AG käynnisti kaasuputkihankkeen YVA-menettelyn Suomessa 25.3.2013  jättämällä Suomen osuutta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman Uudenmaan ELY-keskukselle. Uudenmaan ELY-keskus toimii hankkeessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena.

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus), jonka perusteella suomalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä myös koko hankkeen ympäristövaikutuksista niiltä osin, kun hankkeen vaikutukset ulottuvat Suomeen. Ympäristöministeriö on sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa.

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arvioinnista 6.6.2013 saakka niiltä osin kuin vaikutukset ulottuvat Suomeen. Mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta Uudenmaan ELY-keskus antoi oman lausuntonsa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 4.7.2013. Ympäristöministeriö esittää muiden maiden putkiosuutta koskevat kannanotot muille maille.

Saksa, Tanska, Ruotsi ja Venäjä lähettivät Suomelle 8.4.2013 Espoon sopimuksen mukaisen ilmoituksen (notifioinnin) ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aloittamisesta. Ilmoituksen liitteenä oli asiakirja hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista koko Itämeren alueella.

Suomi ilmoitti vastauksessaan 14.6.2013 osallistuvansa näiden maiden YVA-menettelyihin. Vastauksen täydennysasiakirjoissa 16.7.2013 ympäristöministeriö välitti eteenpäin yhteenvedon Suomessa annetuista, koko kaasuputkihankkeen ympäristövaikutusten arviointia koskevista lausunnoista ja mielipiteistä.

Suomessa ja muissa maissa annetut lausunnot ja mielipiteet ovat luettavissa Nord Streamin internet-sivuilla.

Hankkeella on vaikutuksia myös muissa Itämeren maissa, joten myös niiden viranomaisilla, kansalaisilla ja yhteisöillä on oikeus osallistua ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaiseen arviointimenettelyyn Suomessa siltä osin kuin hankkeen Suomen osan vaikutukset ulottuvat muihin maihin. Suomi lähetti Espoon sopimuksen mukaisesti ilmoitukset (notifioinnit) Virolle, Latvialle, Liettualle, Puolalle, Saksalle, Tanskalle, Ruotsille ja Venäjälle arvioinnin alkamisesta maaliskuussa 2013. Kaikki edellä mainitut maat ovat ilmoittaneet osallistuvansa Suomen YVA-menettelyyn.

Lisätiedot:

YVA-menettelyn yhteysviranomainen:
Ylitarkastaja Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh 0295 021 380

Kansainvälinen kuuleminen:
Neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, puh 0295 250 284

Julkaistu 13.5.2019 klo 16.19, päivitetty 22.10.2019 klo 11.00
  • FI
  •  
  • SV