Hyppää sisältöön

Pajalan yleiskaavan ranta-alueita koskeva täydennys

Ruotsin Norrbottenin läänissä sijaitseva Pajalan kunta laatii yleiskaavan temaattista täydennystä, joka koskee rantojen suojelua ja maaseudun kehittämistä ranta-alueilla. Osa täydennyksen kohteena olevista alueista rajoittuu Suomen valtioon.

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskevan yleissopimuksen (Espoon sopimus) alaista strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa (SEA-pöytäkirja). Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.

Ympäristöministeriö sai 22.12.2010 Ruotsin ympäristöviranomaiselta ilmoituksen yleiskaavan täydennystyön aloittamisesta ja pyynnön esittää mahdolliset kommentit kaava-aineistosta. Lausuntoaika on päättynyt. 

Ympäristöministeriö toimittaa mielipiteet, lausunnot ja omat kannanottonsa edelleen Ruotsiin käsiteltäviksi. 

Asiakirjat

Kuuleminen neuvotteluasiakirjasta helmi-maaliskuussa 2012

Ympäristöministeriö sai 6.2.2012 Ruotsin ympäristöviranomaiselta ilmoituksen yleiskaavan täydennystyön ehdotuksen valmistumisesta ja pyynnön esittää mahdolliset kommentit 23.3.2012 mennessä.

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaehdotuksesta ja sen ympäristövaikutuksista niiltä osin, kuin vaikutusten voidaan katsoa ulottuvan Suomeen. Lausuntoaika on päättynyt. 

Ympäristöministeriö toimittaa mielipiteet, asiassa saadut lausunnot ja oman kannanottonsa Ruotsiin käsiteltäväksi.

Kuuleminen näyttelyasiakirjasta huhti-toukokuussa 2012

Ympäristöministeriö vastaanotti 28.3.2012 Ruotsin ympäristöviranomaiselta ilmoituksen Pajalan kunnan yleiskaavan ranta-alueita koskevan kaavaehdotuksen näyttelyasiakirjan valmistumisesta.

Näyttelyasiakirja vastaa olennaisilta osin kuulutusasiakirjaa, joka oli nähtävillä helmi-maaliskuussa 2012, eikä asiakirjan suomenkielisiä tekstejä ole muutettu. Sen sijaan alueiden karttoja on uudistettu ja niihin on lisätty kaavamerkinnät ja -määräykset. Lisäksi kylien Kolari, Huuki ja Kengis osalta alueet ovat pienentyneet ja Kardis-kylän osalta alue on pidentynyt.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne Pajalan yleiskaavan ranta-alueita koskevasta kaavaehdotuksen (täydennys) näyttelyasiakirjasta sekä sen vaikutusten selvittämisestä niiltä osin, kuin vaikutukset kohdistuvat Suomeen. Lausuntoaika on päättynyt. 

Ympäristöministeriö toimittaa mielipiteet, lausunnot ja oman kannanottonsa edelleen Ruotsiin käsiteltäviksi.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö, 
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh 040 173 2831

Pajalan kunta: plan- och miljöchef Carl-Johan Riblom, 
puh. +46 78 120 95, carl-johan.riblom(at)kommun.pajala.se

Ruotsin ympäristöviranomainen Naturvårdsverket, Egon Enocksson, puh. +46 8 698 1191, etunimi.sukunimi@naturvardsverket.se

Pajalan kunta/plan- och miljöchef Johanna Alm,  
etunimi.sukunimi@ kommun.pajala.se,  +46 70 519 1139.

Julkaistu 2.4.2013 klo 9.45, päivitetty 2.4.2013 klo 9.45