Sahavaaran kaivoshanke Pajalassa

Sahavaaraan Pajalan kuntaan Ruotsiin suunnitellaan kaivoshanketta. Tuotettava rautarikaste on tarkoitus kuljettaa Kolarin Äkäsjokisuuhun Suomessa ja sieltä edelleen rautateitse Kemiin. Sahavaaran kaivoshanke on osa Northland Resources Ab:n rautamalmin hyödyntämiseen tähtäävää laajempaa hankekokonaisuutta, johon lisäksi sisältyvät Tapulin ja Pellivuoman suunnitellut kaivoshankkeet Pajalassa sekä Hannukainen Kolarissa. Sahavaaran kaivoshankkeella on yhteistä infrastruktuuria Tapulin kaivoshankkeen kanssa.

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus). Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristöministeriö sai 4.12.2009 Ruotsin ympäristöviranomaiselta ilmoituksen rautakaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) alkamisesta.

Suomen viranomaiset, asukkaat ja yhteisöt saivat ajalla 21.12.2009–27.1.2010 esittää mielipiteensä siitä, aiheuttaako hanke Suomessa sellaisia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, joiden takia Suomen tulisi osallistua hankkeen YVA-menettelyyn. Lisäksi oli mahdollista esittää mielipiteitä arviointimenettelyn laajuudesta niiltä osin, kuin kaivoshankkeen vaikutusten voidaan katsoa ulottuvan Suomeen.

Ruotsin toimittamat hankkeen YVA-menettelyä ja sen laajuutta koskevat asiakirjat:

Kaunisvaara-projektin ympäristövaikutusten arviointiselostus

Yhteinen ympäristövaikutusten kuvaus koskien Tapulin ja Sahavaaran rautamalmikaivoksia ja Kaunisvaaran rikastamoa

Tämä ympäristövaikutusten arviointiselostus on laadittu tarkoituksena tuoda esille kokonaiskuva Kaunisvaara-projektin vaikutuksista. Projekti on ollut syksystä 2010 alkaen sisäänajovaiheessa, sillä maasiirtotyöt ja rakennustyöt liittyen aikaisemmin luvan saaneeseen toimintaan Tapulin kaivoksessa ja Kaunisvaaran rikastamossa ovat meneillään.

Northland-yhtiön tarkoituksena on laajentaa projektia ja yhtiö hakee nyt ympäristökaaren mukaista lupaa kaivostoiminnalle, joka käsittäisi myös Sahavaaran esiintymän. Tämä ympäristövaikutusten arviointi on laadittu mahdollistamaan Kaunisvaara-projektin ympäristövaikutusten kokonaisarvioinnin, joka toimisi pohjana yhdelle yhteiselle luvalle koko projektin kattavine ehtoineen.

Nykytilanne

Northland on saanut Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission v. 2010 tekemän päätöksen mukaan ympäristökaaren mukaisen luvan ottaa käyttöön Tapulin kaivos ja Kaunisvaaran rikastamo. Edelleen 28.10.2010 yhtiö sai hyödyntämisluvan Sahavaaran esiintymään, johon sisältyy oikeus mineraalilain (Minerallagen) mukaiseen esiintymän hyödyntämiseen.

Projektikuvaus

Kaunisvaara-projekti koostuu kaivostoiminnasta kahdella rautamalmiesiintymällä (Tapulin ja Sahavaaran avolouhoksilla) sekä louhitun malmin jalostamisesta keskeisesti sijaitsevassa Kaunisvaaran rikastamossa, jossa Northland tulee tuottamaan korkealaatuista rautamalmirikastetta. Tämän hetken tiedot esiintymien koosta ja sijainnista sekä huomioiden suunnitelman mukaisen tuotantovauhdin, toiminta voi jatkua vähintään 20 vuotta.

Edellistä Sahavaaran kaivoshanke Pajalassa -arviointimenettelyä on täydennetty tässä kokonaisympäristövaikutusten arviointiselostuksessa rikastamon, rikastushiekka-altaan ja infrastruktuurin suhteen mm. rikastetun malmin kuljetus tapahtuisi maantiekuljetuksena Svappavaaraan ja sieltä rautateitse Narvikin satamaan.

Kaunisvaara‐projektin suunniteltu toiminta käsittää seuraavat osat jo luvan saaneesta ja aloitetusta toiminnasta:

 • Valmistelutyöt liittyen Tapulin avolouhoksen valleihin ja kuivatukseen
 • Louhinta Tapulin avolouhoksessa sisältäen malmin ensiömurskauksen
 • Tapulin sivukivivarasto
 • Prosessivesiallas
 • Tapulivuoman sivukivi‐ ja selkeytysallas,
  1. uudisrakennusvaihe
 • Kaunisvaaran rikastamo, jossa kaksi tuotantolinjaa
 • Infrastruktuuri, tiet ja kuljetinhihna
 • Pumppausasema Muoniojoen varressa, jonka kautta otetaan raakavettä ja lasketaan pois
 • Ylijäämävesi
 • Vesiputki Muoniojoesta selkeytysaltaaseen ja teollisuusalueelle
 • Vesiputkisto kaivoksen, prosessivesialtaan, rikastamon ja selkeytysaltaan välillä ja
 • Poistoputkisto rikastushiekka‐altaaseen

Suunniteltu lisätoiminta:

 • Valmistelutyöt liittyen valleihin ja Sahavaaran avolouhoksen vedenpoisto
 • Louhinta Sahavaaran avolouhoksella
 • Sahavaaran sivukivivarasto
 • Sahavaaran ensiömurskain ja malmivarasto
 • Kuljetinhihna ja teollisuustie Sahavaarasta rikastamolle
 • Vaahdotuslaitteisto Kaunisvaara rikastamolla
 • Rikastushiekka‐altaan laajennus tulevaa rikastamohiekkaa ja vaahdotushiekkaa varten
 • Selkeytysaltaan laajennus ja siirto
 • Prosessivesialtaan laajennus
 • Mahdollinen vesiputki Muoniojokeen pois laskettavalle vedelle samaa putkireittiä
 • Selkeytysaltaasta

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Suomi vastasi haluavansa osallistua ympäristövaikutusten arviointiin 5.2.2010 päivätyllä kirjeellä. Ympäristöministeriö sai 15.11.2012 Ruotsin ympäristöviranomaiselta ilmoituksen rautakaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) arviointiselostuksen vireilletulosta. 

Suomen viranomaiset, asukkaat ja yhteisöt saivat ajalla 26.11.2012-4.1.2013 esittää mielipiteensä siitä, aiheuttaako hanke Suomessa sellaisia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, joiden takia Suomen tulisi antaa lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 

Ruotsin toimittamat hankkeen YVA-arviointiselostusta ja sen laajuutta koskevat asiakirjat:

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, ympäristöministeriö,
puh. 400 143 937, etunimi.sukunimi@ym.fi

Hankkeesta vastaava Northland Resources AB, Klas Strömberg, 
puh +46 7616180,  kstromberg(at)northland.eu

Ruotsin ympäristöviranomainen Naturvårdsverket, Egon Enocksson, puh. +46 10 698 1191 , egon.enocksson(at)naturvardsverket.se

Julkaistu 21.3.2013 klo 15.23, päivitetty 15.3.2019 klo 12.08
 • FI
 •  
 • SV