Simon ja Pyhäjoen alueiden ydinvoimakaavat

Ydinvoimalahanke ja YVA-menettely

Suomessa on tutkittu yhden uuden ydinvoimalaitoksen sijoittumismahdollisuuksia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaisessa menettelyssä (YVA-menettely). Hankkeesta vastaava on Fennovoima Oy. YVA-menettelystä on ilmoitettu useille Euroopan valtioille. 

Arviointiselostus on valmistunut ja ollut nähtävillä 20.10. – 22.12.2008.  Yhteysviranomainen antoi selostuksesta lausuntonsa 20.2.2009 ja YVA-menettely päättyy siihen. Tämän jälkeen ydinvoimalahankkeessa siirrytään ydinenergialain (990/1987) mukaiseen lupamenettelyvaiheeseen, johon sisältyvät periaatepäätös, rakentamislupa ja käyttölupa, joita koskevat ratkaisut tekee valtioneuvosto.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää lisäksi varausta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakennuslupaa.

Kaavoitustilanne ja rajat ylittävien vaikutusten arviointi

Ydinvoimalan sijoittamista koskeva maakunta-, yleis- ja asemakaavoitus on käynnistetty kahden paikkakunnan, Simon ja Pyhäjoen alueella.  Vireillä olevat maakuntakaavat määrittelevät ydinvoimalaitoksen yleispiirteisen sijainnin ja ovat siten rajat ylittävien vaikutusten kannalta keskeisiä kaavoja. Yleiskaavat ratkaisevat ydinvoimalaitoksen suhteen kunnan maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. Asemakaavat ohjaavat rakentamista yksityiskohtaisesti.

Ympäristöministeriö on ilmoittanut kaavoituksen vireilletulosta ja mahdollisuudesta ottaa osaa kaavoitusta koskeviin osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyihin kahdeksalle valtiolle. Nämä ovat Ruotsi, Tanska, Norja, Saksa, Puola, Liettua, Latvia ja Viro. Ympäristöministeriö lähettää kaavoituksen eri vaiheessa kaavoitusta koskevaa aineistoa niille valtioille, jotka ovat ilmoittaneet halukkuudestaan osallistua vuorovaikutusmenettelyihin. Aineisto on saatavilla myös tämän verkkosivun kautta. Kaikki ilmoituksen saaneet valtiot ovat vastanneet Suomelle.

Pyhäjoen alueen kaavoitus

Pyhäjoen sijoitusalueen kaavoitusprosesseihin osallistuvat maakuntakaavoituksen osalta Norja, Viro ja Puola sekä yleis- ja asemakaavoituksen osalta Viro ja Puola.

Yleis- ja asemakaavoituksen ehdotusvaiheessa toimitettava aineisto käsittää ehdotukset kaavakartoista, kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä sekä ehdotukset kaavaselostuksen tiivistelmistä. Rajat ylittävien vaikutusten arviointi sisältyy kaavaselostusten tiivistelmiin.

Kommentteja Pyhäjoen alueen yleis- ja asemakaavaehdotuksista pyydetään 21.7.2010 mennessä.

Pyhäjoki, yleis- ja asemakaavojen ehdotusvaiheen kommenttipyyntö muille valtioille

Pyhäjoen kunta, Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaava, ehdotus 12.4.2010

Raahen kaupunki, Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaava, ehdotus 12.4.2010

Pyhäjoen kunta, Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen asemakaava, ehdotus 12.4.2010

Raahen kaupunki, Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen asemakaava, ehdotus 12.4.2010

Pyhäjoki, maakuntakaavan ehdotusvaiheen kommenttipyyntö muille valtioille

Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava, ehdotus 17.9.2009

Pyhäjoki, luonnosvaiheen kommenttipyynnöt muille valtioille

Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava, luonnos 18.12.2008

Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaava, luonnos 24.10.2008

Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen asemakaava, luonnos 24.10.2008

Simon alueen kaavoitus

Simon sijoitusalueen kaavoitusprosesseihin osallistuvat maakuntakaavoituksen osalta Ruotsi, Norja, Viro ja Puola sekä yleis- ja asemakaavoituksen osalta Ruotsi, Viro ja Puola.

Yleis- ja asemakaavoituksen ehdotusvaiheessa toimitettava aineisto käsittää ehdotukset kaavakartoista, kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä sekä ehdotukset kaavaselostuksen tiivistelmistä. Rajat ylittävien vaikutusten arviointi sisältyy kaavaselostuksen tiivistelmään.

Kommentteja Simon alueen yleis- ja asemakaavaehdotuksista pyydetään 21.7.2010 mennessä.

Simo, yleis- ja asemakaavojen ehdotusvaiheen kommenttipyyntö muille valtioille

Simo kunnan ydinvoimayleiskaava, ehdotus 12.4.2010

Kemin kaupungin ydinvoimayleiskaava, ehdotus 9.4.2010

Simon Karsikkoniemen ydinvoima-asemakaava, ehdotus 12.4.2010

Simo, maakuntakaavan ehdotusvaiheen kommenttipyyntö muille valtioille

Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaava, ehdotus 8.6.2009

Simo, luonnosvaiheen kommenttipyynnöt muille valtioille

Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaava, luonnos 13.10.2008

Simon kunnan ja Kemin kaupungin ydinvoimayleiskaava, luonnos 16.10.2008

Simon kunnan ydinvoima-asemakaava, luonnos 16.10.2008

Lyhennelmät osallistumis- ja arviointisuunnitelmista

Simo

Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaava

Simon kunnan ydinvoimayleiskaava ja asemakaava sekä Kemin kaupungin ydinvoimayleiskaava

Pyhäjoki

Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava

Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaavat ja asemakaavat

Ilmoitus toisille valtioille

Lisätietoja 

Maakuntakaavat:
Ylitarkastaja Nunu Pesu, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0400 143 971

Julkaistu 2.4.2013 klo 9.42, päivitetty 2.4.2013 klo 9.42