Viron merialuesuunnitelman ympäristöarviointi

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Viron ympäristöviranomaisilta ilmoituksen Viron merialuesuunnitelman laadinnasta ja sen ympäristöarvioinnista. Ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimukseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus) liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa. Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.

Lausuntopyyntö Viron merialuesuunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnista

Viro on laatinut luonnoksen merialuesuunnitelmasta (merialuekaava), joka sisältää kuvaukset kaavaluonnoksen ympäristövaikutuksista. Merialueiden kaavoituksen tavoitteena on sopia Viron merialueiden käyttöperiaatteista pitkällä aikavälillä meriympäristön hyvään tilaan panostamiseksi ja sen säilyttämiseksi sekä meritalouden edistämiseksi. Kaavaluonnos perustuu merialueiden käyttömuotojen kuvaukseen. Käyttömuodoiksi on määritelty mm. kalastus, kalojen, levän ja simpukoiden vesiviljely, merikuljetukset, meripelastus, pilaantumisen torjunta ja rajavalvonta, energiantuotanto, meren pohjassa sijaitseva infrastruktuuri, merimatkailu, suojeltavat luontokohteet, merikulttuuri, maanpuolustus, mineraalivarannot ja kaatoalueet.

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmaluonnoksesta ja siinä esitetystä ympäristövaikutusten kuvauksesta. Mielipiteet pyydettiin toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään keskiviikkona 3.7.2019 vastaamalla lausuntopalvelut.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausunnon antaakseen vastaajan tuli rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi:hin. Huomioithan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä. Mikäli ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelut.fi.ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse kirjaamo@ym.fi

Asiakirjat

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, puh. 0295 250 284, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

 

 

 

Julkaistu 3.6.2019 klo 13.26, päivitetty 16.8.2019 klo 13.27
  • FI
  •  
  • SV