Viron meristrategian toimenpideohjelman ympäristöarviointi

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Viron ympäristöviranomaiselta ilmoituksen Viron meristrategian toimenpideohjelman laadinnasta ja sen ympäristöarvioinnista. Toimenpideohjelma tulee sisältämään toimenpiteet meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Ohjelman ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimukseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus) liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa.

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä toimenpideohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta. Mielipiteet tulee toimittaa ympäristöministeriöön kirjallisesti viimeistään 21.3.2016. Sähköpostiosoite: kirjaamo.ym@ymparisto.fi; postiosoite: Ympäristöministeriö, kirjaamo, PL 35, 00023 Valtioneuvosto.

Asiakirjat

Tausta-aineisto

Lisätietoja                                                                                                                

Neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, p. 050 413 0550, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 18.2.2016 klo 10.51, päivitetty 1.7.2016 klo 16.22
  • FI
  •  
  • SV