Kansainvälinen yhteistyö ja EU-asiat – merensuojelu

Itämerta suojellaan kansallisten toimien lisäksi naapurivaltioiden kanssa sekä alueellisen ja kansainvälisen yhteistyön keinoin. Suomi osallistuu kansainvälisten sopimusten ja muun yhteistyön valmisteluun ja varmistaa, että kansalliset näkemykset otetaan huomioon. Toisaalta Suomi huolehtii siitä, että kansainvälisesti sovitut velvoitteet pannaan toimeen maassamme.

Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön tavoite on ollut parantaa Itämeren ja erityisesti Suomenlahden tilaa.

Itämeren alueella toimii monia alueellisia yhteistyöjärjestöjä. Itämeren suojelun kannalta keskeisin on Itämeren suojelukomissio (HELCOM), jonka jäseniä ovat Itämeren rantavaltiot ja Euroopan komissio. Myös Euroopan unioni toimii Itämeren suojelemiseksi. EU:lla on Itämeren alueen strategia, jonka yksi tavoite on puhdas Itämeri. EU:lla on myös monia direktiivejä, joiden toimeenpanolla edistetään myös vesien- ja mertensuojelua.

EU:lla on lähes 70 000 kilometriä merellistä rantaviivaa. EU onkin kehittänyt yhdennettyä meripolitiikkaa, merellisten asioiden hallintaa unionin sisällä.

Erityisesti merenkulkuun liittyvissä kysymyksissä tarvitaan laajaa kansainvälistä yhteistyötä ja määräyksiä. Merkittävin foorumi on kansainvälinen merenkulkujärjestö, International Maritime Organization (IMO). Myös alueellisesti sovitut meriturvallisuuteen tai ympäristönsuojeluun liittyvät järjestelyt edellyttävät IMO:n hyväksyntää.

Kansainväliset sopimukset 

Vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus, HELCOM (SopS 2/2000) ja tätä edeltänyt sopimus, HELCOM (SopS 1112/1980)

Yleissopimus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta, OSPAR, 1992 (SopS 51/1998)

Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan voimaansaattamisesta (Sops 51/1983)

Itämeren, Koillis-Atlantin, Irlanninmeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusopimus, ASCOBANS (Asetus 47/2008 ja SopS n:o 14/2008)

Valaanpyynnin säätelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 9-10/1983)

Yleissopimus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä (IMO/LDC: Lontoon dumppaussopimus), 1979 (SopS 33-34/1979)

Sopimus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöstä (NEFCO), 1998 (SopS 100/1999)

Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvä ympäristönsuojelupöytäkirja, 1991 (SopS 5/1998)

Sopimuksen alainen pöytäkirja

  • Pöytäkirjan alaiset toimenpiteet ja siihen tehdyt muutokset löytyvät Etelämannerta koskevan sopimuksen alta (SopS 31/1984)

Kansainvälistä merentutkimusneuvostoa koskeva yleissopimus, ICES (International Council for the Exploiration of the Sea (asetus 150/1968)

Julkaistu 15.3.2013 klo 12.06, päivitetty 20.5.2013 klo 14.08